• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strategia w grach wojennych - zastosowanie zasad zaangażowania XXI w. do budowania motywacji, Londyn, Wlk. Brytania

  04.12.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 11 grudnia 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania odbędzie się konferencja pt. "Strategia w grach wojennych - zastosowanie zasad zaangażowania XXI w. do budowania motywacji" (The Game in Wargames: Applying 21st Century Engagement principles to drive motivation).

  Obrona z perspektywy historycznej była kluczowym motorem innowacji. Mimo tak trudnego środowiska, przedsiębiorstwa lotnicze, kosmonautyczne i obronne prawdopodobnie nadal będą opracowywać technologie, które zmienią obraz grania. Obecnie jednak gry komputerowe i zaangażowanie użytkowników stanowią główne, nowatorskie osiągnięcia, jeżeli chodzi o skupienie uwagi, zmianę postaw czy zachowań.

  Wydarzenie poświęcone będzie zachowaniom w grze i istotnym przykładom ze świata rzeczywistego w zastosowaniu ekonomii behawioralnej i projektowaniu gier do zwiększenia zaangażowania, budowania lojalności i zmiany zachowań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia. Grywalizacja lub gryfikacja lub gamifikacja (ang. gamification) – wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania ludzi. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe. Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

  Custom publishing - narzędzie marketingowe, wykorzystujące techniki wydawnicze w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej z zakresu pozyskiwania nowych klientów, budowania lojalności, zwiększania świadomości marki oraz jej wzmacniania, a także narzędzie komunikacji wewnętrznej z pracownikami lub innymi grupami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie, służące: infomowaniu, motywowaniu, integrowaniu, edukowaniu, budowaniu kultury firmowej. Publikacja jest realizowana na zlecenie i sprzyja osiąganiu celów marketingowych, PR, komunikacyjnych. Teoria wypierania motywacji (ang. Motivation crowding theory) - teoria motywacji opierająca się na założeniu, że ludźmi kieruje nie tylko motywacja zewnętrzna (uzyskanie korzyści i uniknięcie sankcji), ale również motywacja wewnętrzna (np.: ciekawość, chęć samorealizacji, satysfakcja z dobrze wykonanej pracy). W związku z tym zewnętrzne interwencje mogą powodować wzrost (efekt pobudzania) lub spadek (efekt wypierania) motywacji.
  Teoria ta głosi, że tradycyjne ekonomiczne teorie motywacji posiadają zbyt wąskie założenia dotyczące ludzkich aspiracji. Zakładając stałą interakcję pomiędzy motywacją wewnętrzną i zewnętrzną jest postrzegana przez wielu badaczy jako pomost pomiędzy modelem ekonomicznym, a teoriami psychologicznymi. Kluczowym pytaniem, na które szuka ona odpowiedzi jest "kiedy i dlaczego zachodzi wypieranie?"
  Jest ona analizowana szczególnie pod względem relacji przełożony (organizacja) - pracownik.


  Hotline Miami – komputerowa gra akcji wydana 23 października 2012 roku przez Devolver Digital. Wśród inspiracji dla powstania gry znalazł się film Drive z 2011 roku. Stworzona została przez dwuosobowe studio Dennaton Games za pomocą edytora Game Maker. Kontynuacja o tytule Hotline Miami 2 będzie osadzona w latach 90. XX wieku, a jej fabuła będzie powiązana z częścią pierwszą. Projektowanie partycypacyjne – wykorzystuje w trakcie poszczególnych faz procesu projektowania wiedzę potencjalnych użytkowników. Projektowanie partycypacyjne jest szczególnie używane w projektowaniu środowiska pracy, zwłaszcza w sytuacji budowania habitatów izolowanych. W ergonomii pracy projektowanie tego rodzaju wymaga udziału pracowników. Twórcą teorii projektowania partycypacyjnego jest Henry Sanoff, wykładowca North Carolina State University, a także profesor wizytujący Polskiego Instytutu Architektury i Sztuki.

  Cel strategiczny – cel działań wojennych, którego osiągnięcie w sposób zasadniczy zmienia sytuację wojskowo-polityczną i strategiczną na danym teatrze działań wojennych lub przesądza o końcowym wyniku wojny. Po przeczytaniu dyskusji do pierwszych dwóch wersji doszedłem do wniosku, że nie ma sensu próbować wprowadzić niczego nowego w tej propozycji, bo to wywoła zbyt wiele kontrowersji. Zamiast tego proponuję po prostu opisać praktykę, i nic więcej --> stąd myślę, że można by sobie podarować podpisy adminów zgadzających się na dłuższą blokadę. Zresztą była sonda (na okoliczność wersji Nuxa), która pomysł raczej odrzuciła. Ta wersja zasad ma, moim zdaniem, przede wszystkim przejść (Lcamtuf w głosowaniu do 1 wersji mówił chyba ironicznie o roku 2011...), bo dopiero wtedy będzie podstawa do prowadzenia dyskusji na temat ewentualnych zmian. Tak długo, jak długo nie będzie ustalonych zasad, żadne zmiany nie będą mogły się udać, bo nawet, jeżeli zostanie w Barze (w co wątpię) ustalony jakiś konsensus, i tak nie będzie on musiał być przestrzegany. Co innego, jeśliby dyskusja na temat zmiany istniejących zasad zakończyła się powodzeniem - wtedy rezultat zostałby wprowadzony w życie. Na razie obowiązuje prawo zwyczajowe, i trzeba je po prostu spisać.

  Casual game (ang. gra rekreacyjna, gra codzienna) – rodzaj gier komputerowych, charakteryzujących się prostymi zasadami rozgrywki oraz tym, że nie wymagają od gracza poświęcenia dużej ilości czasu i zaangażowania.

  Obywatelskość (niem. Staatsbürgerschaft, ang citizenship, łac. civilis) - zbiór postaw poznawczych i normatywnych wraz z odpowiadającymi im wzorcami działania, systemów wartości oraz celów stanowiących podstawę intelektualnego i emocjonalnego zaangażowania członków danej wspólnoty politycznej lub państwowej w dotyczące jej sprawy publiczne.

  Motywacja zewnętrzna (ang. extrinsic motivation) – angażowanie się w daną aktywność dla osiągnięcia konsekwencji zewnętrznych (w odróżnieniu od motywacji wewnętrznej). Kierunek operacyjny - pas terenu łącznie z obszarem powietrznym, niekiedy i morskim, oraz znajdującymi się na nim obiektami operacyjnymi, których opanowanie lub zniszczenie zapewnia osiągnięcie celu operacji, a także umożliwia prowadzenie w jego granicach działań bojowych związkami operacyjnymi. Kierunek operacyjny stanowiąc część kierunku strategicznego i teatru działań wojennych, ulega zmianom w zależności od zmian w położeniu wojsk własnych i nieprzyjaciela i od zmiany celów operacji; uwarunkowany jest zawsze aktualną sytuacją operacyjno-strategiczną na teatrze działań wojennych. Na niektórych teatrach działań wojennych (górskich, lesisto-bagnistych i innych) - kierunki operacyjne są stosunkowo stałe.

  Tour de France 2014 będzie 101 edycją wyścigu. Odbędzie się między 5 a 27 lipca 2014 roku. Będzie składać się z 21 etapów. Wyścig rozpocznie się w Wielkiej Brytanii, gdzie rozegrane zostaną pierwsze trzy etapy. Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.

  Dysortografia - specyficzne zaburzenie w nauce pisania, objawiające się popełnianiem błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad pisowni i odpowiedniej motywacji do poprawnego pisania. Dysortografia może być korygowana, jednak całkowite ustąpienie objawów występuje bardzo rzadko.

  Dodano: 04.12.2012. 18:17  


  Najnowsze