• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stwarzanie nowych możliwości biznesowych dla MŚP w naukach biologicznych: czy jesteśmy gotowi na H2020 w ochronie zdrowia?, Bruksela, Belgia

  19.04.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 13 czerwca 2016 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Stwarzanie nowych możliwości biznesowych dla MŚP w naukach biologicznych: czy jesteśmy gotowi na H2020 w ochronie zdrowia?" (Creating New Business Opportunities for SMEs in the Life Sciences Area: Are you already prepared for H2020 in the Health sector?).

  Nowa struktura strategii "Horyzont 2020" oferuje szeroki wachlarz możliwości zaangażowania się w sektor ochrony zdrowia. MŚP muszą być przygotowane do udziału w nim od samego początku, zważywszy że obejmuje takie obszary związane ze zdrowiem jak odkrywanie leków, diagnostyka (np. infekcji), bezpieczeństwo żywności (np. zakażenia wywoływane przez drobnoustroje, ale także profilaktyka), e-zdrowie/TIK (np. mobilne i domowe świadczenie usług opieki zdrowotnej), polityka zdrowotna, medtech (urządzenia) czy nanotech (np. uwalnianie leków, szczepionki).

  Konferencja położy nacisk na sposób, w jaki MŚP mogą odnosić zrównoważone korzyści z udziału w strategii "Horyzont 2020". Zintegrowane zostaną możliwości oferowane w ramach odpowiednich wyzwań i kluczowych technologii wspomagających, nowy instrument MŚP oraz możliwości i wsparcie w ramach powiązanych inicjatyw. Co więcej wybrane MŚP przedstawią raport ze swoich doświadczeń.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP. Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny. Inkubator technologiczny – wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii.

  Enterprise Europe Network jest największą europejską siecią ośrodków wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Oferuje ona usługi informacyjne i doradcze w zakresie działalności firm na jednolitym rynku, wymianą technologiczną i dostępie do źródeł finansowania. Enterprise Europe Network tworzą różnego rodzaju instytucje wsparcia biznesu - izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego, uniwersyteckie centra transferu technologii. Ośrodki sieci działają na terenie każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także w niektórych krajach nienależących do UE (m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Rosja, Korea Południowa, Ukraina, Turcja czy Norwegia). Liczba ośrodków należących do sieci sięga obecnie niemal sześciuset. Noty biograficzne - Mas: MasMasaMascMaseMašeMashMasiMaskMaslMasłMasmMasnMasoMaspMasrMassMastMasuMasz

  e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

  Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health, w skrócie ICF) - dokument opisujący język oraz strukturę opisu i pomiaru stanu zdrowia oraz stanów związanych ze zdrowiem.

  Komisja Zdrowia – stała komisja senacka wydzielona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Zajmuje się sprawami promocji zdrowia, profilaktyką, systemem organizacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwem zdrowotnym i współpracą z zagranicą w zakresie zdrowia.

  Zdrowie reprodukcyjne – w ramach definicji zdrowia według WHO, jako stanu całkowitego fizycznego psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko braku choroby lub niemocy, pojęcie odnosi się do procesów i funkcji reprodukcyjnych i układu rozrodczego na wszystkich etapach życia człowieka. Definicja wskazuje, że zdrowie reprodukcyjne implikuje, iż ludzie mogą prowadzić odpowiedzialne, satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne i mają możliwość reprodukowania się oraz wolność decyzji co do tego, kiedy i jak często to robić. Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny.

  Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) - instrument finansowy Unii Europejskiej utworzony w 1994 r. dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Siedziba funduszu znajduje się w Luksemburgu.

  Przymus bezpośredni – określone w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535) możliwości postępowania wobec pacjentów psychiatrycznych, którzy (art. 18 pkt 1 Ustawy): Palringo – komunikator internetowy, działający na systemach Windows, Mac OS X, Linux, Windows Mobile, Symbian, iPhone, Blackberry, Android, Bada oraz w technologii Java multilanguage. Oferuje możliwość rozmawiania w grupach, możliwość wczytania lub wykonania zdjęcia, funkcje lokalizacji oraz wiadomości głosowych.

  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Dodano: 19.04.2013. 15:49  


  Najnowsze