• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowy Dzień Wody na Dolnym Śląsku

  21.03.2012. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po hasłem "Woda a bezpieczeństwo żywnościowe" po raz pierwszy na Dolnym Śląsku obchodzony jest przypadający 22 marca Światowy Dzień Wody. W programie dwudniowej, rozpoczętej w środę imprezy, znalazły się dyskusje, wykłady, zwiedzanie obiektów hydrologicznych.  Głównym organizatorem dolnośląskich obchodów jest wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy, a w przedsięwzięciu bierze udział kilkanaście instytucji ze stolicy Dolnego Śląska i regionu.

  Według rzeczniczki wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego Małgorzaty Wanke-Jakubowskiej, Wrocław ma szczególne powody do obchodów Światowego Dnia Wody. "Stolica Dolnego Śląska ma unikalne położenie hydrograficzne, stanowi silny ośrodek naukowy i zawodowy w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, ma bogate doświadczenia po powodzi 1997 r., a także ze względu na Program dla Odry 2006 oraz realizację programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry" - tłumaczyła rzeczniczka.

  Dwudniowy cykl imprez ma zwrócić uwagę mieszkańców oraz władz miasta i regionu m.in. na problemy i uwarunkowania zrównoważonej gospodarki wodnej makroregionu, zadania, potencjał i osiągnięcia instytucji związanych z wodą, a także potrzebę kształcenia specjalistycznych kadr.

  Oprócz dyskusji panelowych czy wykładu prof. Jana Miodka o wodzie w języku, przewidziano zwiedzanie obiektów hydrologicznych oraz prezentację dorobku studenckich kół naukowych. Będzie można również wziąć udział w grze miejskiej "Niezatapialny Wrocław". Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny.

  Światowy Dzień Wody będzie obchodzony w tym roku po raz 20. Został on ustanowiony 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro. Wówczas to zwrócono uwagę na fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Co roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca.

  PAP - Nauka w Polsce

  pdo/ mki/ gma/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dolnośląski Festiwal Nauki, do 2000 Wrocławski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się pod koniec września i w październiku na Dolnym Śląsku, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Festiwal organizowany jest od 1998 roku, a obecną nazwę ma od 2001. Pierwszy festiwal z 1998 obejmował imprezy naukowe we Wrocławiu (3 dni), Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu (1 dzień). Kolejne edycje stawały się z reguły coraz dłuższe i obejmujące więcej miast, tak że XV Festiwal w 2012 trwał 22 dni i oprócz w/w miast odbywa się także w Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Bystrzycy Kłodzkiej i Ząbkowicach Śląskich. Organizatorami są uczelnie dolnośląskie i lokalne jednostki PAN, przy współudziale różnych instytucji kultury i firm. Inicjatorką powstania i głównym koordynatorem Festiwalu w pierwszych latach była prof. Aleksandra Kubicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. W edycji w 2011 roku odbyło się przeszło 1200 imprez naukowych, które łącznie odwiedziło ponad 110 tys. osób. Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. to spółka z udziałem miasta zaopatrująca w wodę mieszkańców miasta Świdnica. Głównym jej zadaniem jest dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców oraz odbiór ścieków zarówno gospodarczych jak i przemysłowych. Realizacja tych zadań jest wykonywana w 98% w przypadku dostaw wody i 95% w przypadku odbioru ścieków. Historia przedsiębiorstwa sięga czasów przedwojennych. W okresie powojennym funkcjonowało jako Miejskie Wodociągi, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji a po okresie przekształceń własnościowych w Polsce przyjęło nazwę Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. ŚPWIK sp.z o.o. posiada w swych strukturach 2 ujęcia wody pitnej dla miasta. Zarządza siecią wodociągową o łącznej długości 173 km, na której wykonane jest 2671 przyłączy do budynków. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 147 km na której wykonane jest 2766 przyłączy do budynków. Miasto Świdnica zaopatrywane jest z dwóch ujęć wody podziemnych: przy ul. Bokserskiej oraz w Pszennie. Światowy Dzień Wody, ang. World Water Day – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

  Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day - WED) – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. Kanał Odpływowy (Przewał Widawski) – to kanał we Wrocławiu, stanowiący element zabezpieczenia przeciwpowodziowego miastakanał przeciwpowodziowy. Zlokalizowany jest we wschodniej części Wrocławia, pomiędzy osiedlami Strachocin i Swojczyce. Wybudowany został w celu umożliwienia przerzutu części wód wezbraniowych na rzece Odra, do rzeki Widawy i tym samym przeprowadzenia ich poza centrum miasta. Jego długość wynosi ok. 2,5 km. Stanowi on uzupełnienie węzła wodnego Bartoszowice–Opatowice, który umożliwia sterowanie przepływem wód przez Wrocławski Węzeł Wodny. Możliwości kanału w czasie powodzi w 1997 r. były zdecydowanie nie wystarczające i wynosiły do 150 m/s. Planowana jest modernizacja tego elementu ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia, poprzez inwestycję polegającą na jego przebudowie, tak aby istniała możliwość przerzucenia 320 m/s wody wezbraniowej z Odry do Widawy, co stanowić ma około 10% ilości wód powodziowych, którą ma mieć możliwość przeprowadzić cały Wrocławski Węzeł Wodny. Odpowiedzialny za modernizację obwałowań na terenie Wrocławia i za budowę przerzutu do rzeki Widawy będzie Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry 2006.

  Wratislaviae Amici – stowarzyszenie prowadzące portal internetowy skupiający miłośników Wrocławia i Dolnego Śląska, utworzony w roku 2001 przez Piotra Herbę i umieszczony w 2003 na serwerach wrocławskiego przedsiębiorstwa Kombinatu "PZL-Hydral" SA. W czerwcu 2005 dziewiętnastu twórców tego portalu utworzyło nieformalne wówczas jeszcze stowarzyszenie, stawiające sobie za cel upowszechnianie wiedzy o współczesnym i historycznym Wrocławiu i Dolnym Śląsku oraz dokumentowanie zmian poprzez gromadzenie głównie fotografii, a także reprodukcji grafik oraz tekstów dotyczących miasta i regionu. Członkowie Stowarzyszenia organizowali także spotkania z wrocławskimi historykami i architektami, przeprowadzali z nimi wywiady, które publikowali na stronach Wratislaviae Amici. Jednocześnie udostępnili swoje strony wszystkim, którzy - po bezpłatnej rejestracji - zechcieli opublikować wykonane przez siebie fotografie lub skany grafik wiążących się z historią Wrocławia lub okolic, bądź skomentować ilustracje nadesłane przez inne osoby. Pierwsze ilustracje w portalu opublikowane zostały w sierpniu 2003 roku. Do kwietnia 2012 na portalu zebrano już blisko 400.000 zdjęć, map i artykułów dotyczących Wrocławia i Dolnego Śląska. Susza fizjologiczna – okres, w którym roślina nie może pobierać wody z otoczenia, mimo iż woda tam występuje. Bezpośrednią przyczyną jest zbyt wysoki potencjał osmotyczny roztworu glebowego. Ilość pobieranej przez roślinę wody zależny od powierzchni absorbującej i różnicy potencjału wody. Gdy różnica potencjału jest zbyt mała roślina nie pobiera wystarczającej ilości wody.

  Ujęcie wody – zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb gospodarczych i bytowych. Ujęcia wody ze względu na źródło, z którego pobierana jest woda, można podzielić na ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych. Jaz Elektrowni Wodnej Wrocław II (Wielka Tama) – jaz położony we Wrocławiu na rzece Odra, a dokładniej na jej odnodze, tzw. Odrze Północnej, w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Jaz ten wchodzi razem ze Śluzą Mieszczańską, Jazem Elektrowni Wodnej Wrocław I i innymi budowlami, w skład Mieszczańskiego Stopnia WodnegoŚródmiejskiego Węzła Wodnego Dolnego. Jaz ściśle współpracował z elektrownią wodną II (Północą) – utrzymywał na jej potrzeby odpowiedni poziom piętrzenia, niezbędny do uzyskania jak największej produkcji energii elektrycznej; oraz współpracował z jazem i elektrownią wodną I (Południową). Położony jest w 1,2 km biegu rzeki Odry Północnej. Jaz ten wybudowany został w 1942 roku. W 1959 roku został na stopniu wodnym zwiększony poziom piętrzenia o 96 cm, lecz w przeciwieństwie do Jazu Elektrowni Wodnej Wrocław I nie wymagało to jakiejkolwiek przebudowy, a jedynie zmiany położenia zamknięć (klap). Obecnie, w związku z udostępnieniem przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla potrzeb żeglugi Śródmiejskiego Węzła Wodnego, jazy elektrowni piętrzą także wodę dla żeglugi i powstałych tu przystani jachtowych (np. Marina Topacz) oraz pasażerskich.

  Ujście Oławy – ujście rzeki Oławy do Odry, położone we Wrocławiu, w górnym odcinku Śródmiejskiego Węzła Wodnego. Ujście Oławy zlokalizowane jest na lewym brzegu Odry pomiędzy portem Ujście Oławy, położonym w 250,4 km biegu Odry, a mostem Grunwaldzkim położonym w 250,5 km biegu Odry. Współczesne ujście rzeki w ciągu dziejów wielokrotnie zmieniało swój kształt, zmiany te miały początkowo charakter naturalny, a później wynikały z działalności człowieka. We Wrocławiu prowadzono liczne inwestycje w zakresie hydrotechniki związane z ochroną przeciwpowodziową oraz wykorzystaniem wrocławskich rzek, przede wszystkim do celów energetycznych, żeglugowych, ujęć wody, przepraw i innych, w tym także funkcji obronnych. Szczególnie w tym ostatnim aspekcie, a także w zakresie gospodarczego wykorzystania cieków (energetyczne, ujęć wody, odprowadzenia ścieków itp.), dolny odcinek Oławy wraz z jej ujściem był kilkakrotnie przekształcany, rzeka zasilała w wodę m.in. wrocławską fosę miejską i nieistniejącą już fosę wewnętrzną – Czarną Oławę.

  Światowy Dzień Trędowatych, (ang. World Leprosy Day), Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd, Światowy Dzień Chorych na Trądświęto ustanowione z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety i dziennikarza Raoula Follereau jest obchodzony od 1954 roku, w ostatnią niedzielę stycznia (w Indiach 30 stycznia w dniu śmierci Mahatmy Gandhiego) w około 150 krajach na świecie. Jest okazją do zwrócenia uwagi świata, szczególnie bogatej jego części, na problem ludzi chorych na trąd i wyrażenia solidarności z nimi. Od 1995 roku Światowy Dzień Trędowatych organizuje w Polsce Fundacja Polska Raoula Follereau.

  Woda stołowa - produkt spożywczy w postaci czystej wody (gazowanej lub niegazowanej), konfekcjonowany zazwyczaj w butelkach. Jest ona naturalnie lub sztucznie mineralizowana. Wodę stołową otrzymuje się przez zmieszanie wody źródlanej lub pitnej wody podziemnej z naturalną wodą mineralną, solami naturalnymi lub innymi składnikami mineralnymi. Edukacja we Wrocławiu: Wrocław należy do największych w Polsce ośrodków uniwersyteckich. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się tu około 150 tysięcy osób. Życie umysłowe skupia się wokół wyższych uczelni, na czele z Uniwersytetem Wrocławskim liczącym 47 000 studentów i Politechniką Wrocławską (ponad 40 000 studentów). Założony w 1950 roku Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu posiada tradycje kształcenia sięgające 1811 roku. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – powołany w 1947 kształci ponad 18 000 studentów. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu założony w 1951 roku jest jednym z największych tego typu w kraju, z liczbą ponad 13 000 studentów. Oprócz licznych placówek państwowych, we Wrocławiu istnieje wiele uczelni prywatnych i ośrodków badawczych.

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – jeden z siedmiu Regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce. Podlega on Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obsługuje dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, będącego faktycznym organem administracji rządowej niezespolonej, realizującym zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniącym funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej, w obszarze swego działania. Siedzibą organu jest Wrocław. Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) – doroczna impreza promocyjno-oświatowa polegająca m.in. na przeprowadzaniu badań profilaktycznych nerek, happeningów, publicznych odczytów, konferencji prasowych oraz akcji edukacyjnych, które mają na celu podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne i jak można je leczyć. Dzień ten obchodzony jest w drugi czwartek marca.

  Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS (ang. World AIDS Day) – święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku.

  Dodano: 21.03.2012. 10:19  


  Najnowsze