• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta międzynarodowa konferencja nt. interakcji człowiek-system, Gdańsk, Polska

  05.12.2012. 22:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 8 czerwca 2013 r. w Gdańsku, Polska, odbędzie się Szósta międzynarodowa konferencja nt. interakcji człowiek-system (Sixth International Conference on Human System Interaction).

  Rozwój technologii informatycznych znacząco podniósł sprawność działań człowieka. Mają one wpływ na każdy obszar życia człowieka, w tym edukację, naukę, biznes, odpoczynek, rozrywkę, administrację i opiekę zdrowotną. Życie człowieka jest obecnie w dużej mierze uzależnione od sprawności i wydajności tych systemów.

  Zwrócenie uwagi na interakcję człowiek-maszyna ma kluczowe znaczenie, ponieważ źle zaprojektowane interfejsy człowiek-maszyna mogą doprowadzić do wielu nieoczekiwanych problemów. Klasycznym przykładem jest wypadek w elektrowni jądrowej Three Mile Island, za który, jak wykazało dochodzenie, był co najmniej częściowo odpowiedzialny interfejs człowiek-maszyna.

  Konferencja poświęcona będzie teorii, projektowaniu i zastosowaniu interakcji człowiek-system w nauce, edukacji, biznesie, przemyśle, usługach, naukach humanistycznych, ochronie środowiska i zdrowia oraz administracji publicznej. Posłuży również za platformę do wymiany pomysłów, wiedzy, umiejętności i doświadczeń między uczestnikami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Afordancje (ang. affordances) – sposobności oddziaływania na obiekty środowiska, związane z ich charakterystykami oraz zdolnościami percepcyjnymi, doświadczeniem i ogólnymi umiejętnościami działania danej jednostki. Termin ten jest używany w różnych dyscyplinach naukowych: psychologii poznawczej, psychologii percepcji, psychologii środowiskowej, wzornictwie przemysłowym, teorii interakcji człowieka z komputerem, projektowaniu interakcji, badaniach nad sztuczną inteligencją. W polskim piśmiennictwie słowo affordances pojawiło się najpierw jako dostarczanty (Dant 2007:175). Postczłowiek – pojęcie używane w transhumanizmie do określenia potomków lub następców człowieka, których możliwości będą dzięki technologii tak bardzo poszerzone w stosunku do dzisiejszych ludzi, że utożsamianie ich z ludźmi byłoby mylące. Interakcja człowiek-komputer (ang. human-computer interaction, HCI) – wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem a komputerem, zachodzące poprzez interfejs użytkownika.

  Prawo do życia – najważniejsze, nadrzędne prawo istoty ludzkiej, zgodnie z którym każdy człowiek ma prawo żyć i nikt nie może samowolnie pozbawiać życia innego człowieka. Prawo to jest gwarantowane przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz wiele aktów prawa międzynarodowego i prawa państwowego. Człowiek, który się śmieje (ang. The Man Who Laughs) - amerykański film niemy z 1928 roku. Ekranizacja powieści Victora Hugo Człowiek śmiechu.

  Czas wolny – czas, którym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązków takich jak nauka, praca, czynności związane z codziennym życiem. Test Turinga to sposób określania zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym i pośrednio mającym dowodzić opanowania przez nią umiejętności myślenia w sposób podobny do ludzkiego. W 1950 roku Alan Turing zaproponował ten test w ramach badań nad stworzeniem sztucznej inteligencji - zamianę pełnego emocji i w jego pojęciu bezsensownego pytania "Czy maszyny myślą?" na pytanie lepiej zdefiniowane. Test wygląda następująco: sędzia – człowiek – prowadzi rozmowę w języku naturalnym z pozostałymi stronami. Jeśli sędzia nie jest w stanie wiarygodnie określić, czy któraś ze stron jest maszyną czy człowiekiem, wtedy mówi się, że maszyna przeszła test. Zakłada się, że zarówno człowiek, jak i maszyna próbują przejść test zachowując się w sposób możliwie zbliżony do ludzkiego.

  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt. Wikipedystka:Katarinka89/brudnopis: Człowiek społeczno-eokonomiczny (zakorzeniony instytucjonalnie) Jest to połączenie modelu człowieka ekonomicznego(homo oeconomicus) oraz człowieka socjologicznego(homo sociologicus). Połaczenie to sprawia, iż człowiek zakorzeniony instytucjonalnie, będąc jednostka uczestnicząca w rynku , z jednek strony w swoich decyzjach kieruje się rynkową racjonalnościa ekonomiczną a z drugiej strony na jej decyzje wpływ maja uwarunkowania społeczno-kulturowe , które cechują się nieprzewidywalnością oraz zmiennością.

  Człowiek z Yuanmou (Homo erectus yuanmouensis) (chin. 元谋人) – hominid, którego skamieniałości (dwa zęby) odkryto 1 maja 1965 niedaleko wioski Danawu w regionie Yuanmou w prowincji Junnan w Chinach. W pobliżu zostały znalezione również narzędzia paleolityczne. Szczątki datowane są na około 1,7 miliona lat i są najstarszymi szczątkami pierwotnego człowieka znalezionymi w Chinach i wschodniej Azji. Człowiek z Yuanmou prawdopodobnie żył również w okresie, gdy na terenie Chin pojawił się człowiek z Lantian i człowiek pekiński.

  Monte Cusna - szczyt w Północnych Apeninach, między przełęczami Cerreto i Lagastrello. Szczyt nazywany jest czasem "Uomo Morto" (po polsku: "Martwy Człowiek"), "Uomo che Dorme" ("Śpiący Człowiek") lub "Il Gigante" ("Gigant") ponieważ wyglądem przypomina leżącego człowieka.

  Niech się stanie człowiek – ważna powieść autorstwa psychologa i psychiatry Ericha Fromma wydana w 1947 roku, opisująca psychologiczne konsekwencje moralnych wyborów człowieka i ich wpływ na jego zdrowie psychiczne. Teoria wymiany - teoria socjologiczna powstała jako reakcja na funkcjonalizm, który koncentrował się na wpływie jakiegoś zjawiska na system. Nie jest to jednolita teoria, ale raczej zespół teorii, opisujących świat społeczny jako układ wymian dóbr (materialnych i niematerialnych) pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi. Teoretycy wymiany społecznej postrzegają każdą interakcję w charakterze transakcji – "coś za coś". Jest to jakby "teoria interesu własnego jednostki". Jeżeli człowiek podejmuje jakiekolwiek działanie, to robi to z perspektywą korzyści dla siebie. Często jest to pożytek niematerialny, w postaci np. szacunku od innych, posłuszeństwa, satysfakcji itd.

  Homo œconomicus (łac. człowiek ekonomiczny, człowiek racjonalny) - koncepcja jednostki zakładająca, że człowiek jako istota działająca racjonalnie dąży zawsze do maksymalizacji osiąganych zysków i dokonywania wyborów ze względu na wartość ekonomiczną rezultatów tych wyborów. W potocznym rozumieniu homo oeconomicus to człowiek działający zgodnie z tą zasadą.

  Dodano: 05.12.2012. 22:26  


  Najnowsze