• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta międzynarodowa konferencja nt. zrównoważonego rozwoju i planowania, Kos, Grecja

  28.09.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 27 do 29 maja 2013 r. na greckiej wyspie Kos obędzie się Szósta międzynarodowa konferencja nt. zrównoważonego rozwoju i planowania (Sixth International Conference on Sustainable Development and Planning).

  Europejskie miasta są ośrodkami aktywności gospodarczej, innowacji i zatrudnienia, ale muszą stawiać czoło licznym wyzwaniom. Suburbanizacja, koncentracja przestępczości i bezrobocia w dzielnicach miejskich, coraz większe zatłoczenie - tego rodzaju złożone problemy wymagają zintegrowanych działań w zakresie transportu, polityki mieszkaniowej czy szkoleń i programów dla bezrobotnych, prowadzonych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb. Urbanizacja musi być zrównoważona, jeśli europejskie metropolie mają z powodzeniem wykorzystać swój bezprecedensowy rozwój.
  Na konferencji tematyka rozwoju regionalnego będzie podejmowana w sposób zintegrowany i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obecnie uznaje się za oczywiste, że potrzebna jest współpraca planistów, ekologów, architektów, inżynierów, polityków i ekonomistów, aby planowanie i rozwój miast mogły zaspokajać aktualne potrzeby bez szkody dla przyszłych pokoleń.

  Na konferencji pojawią się naukowcy i inne zainteresowane strony, aby omawiać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie strategii zarządzania oraz narzędzia oceny dla polityków i decydentów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Polityka rozwoju to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Jest ona konsekwencją wyboru strategii rozwoju kraju. Zakres polityki rozwoju obejmuje takie obszary aktywności państwa jak: Zrównoważone miasto- termin odwołuje się bezpośrednio do raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. Raport Brundtland) i parafrazuje definicję zrównoważonego rozwoju zakładając, iż potrzeby mieszkańców miasta zrównoważonego muszą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych mieszkańców na ich zaspokojenie.

  Trwały i zrównoważony rozwój (pojęcie wprowadzone przez naukowców w Polsce obok zrównoważonego rozwoju, mające to samo znaczenie co ang. sustainable development) - jest to rozwój oparty na racjonalnym gospodarowaniu zasobami kulturowymi i przyrodniczymi w skali lokalnej i globalnej, które są wyczerpalne, nieodnawialne lub mają ograniczoną zdolność samoodtwarzania i odbudowywania się. Heiner Monheim (ur. 7 maja 1946 r. w Akwizgranie (Niemcy) – niemiecki geograf, specjalista w zakresie planowania transportu i planowania przestrzennego. Autor licznych publikacji naukowych, promotor zrównoważonego rozwoju transportu. Współzałożyciel Niemieckiego Klubu Transportowego (Verkehrsclub Deutschland) oraz Niemieckiego Ogólnego Związku Rowerowego (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club).

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością. Fundusz Kolejowy – fundusz celowy stanowiący element rządowego programu systemowego podejścia do zagadnień rozwoju transportu kolejowego w Polsce, którego celem jest realizacja polityki transportowej państwa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

  Zrównoważony rozwój – doktryna ekonomii, zakładająca jakość życia na poziomie na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, w przeciwieństwie do "żelaznej reguły ekonomii" Malthusa. Ideę zrównoważonego rozwoju (dalej używany skrót ZR) streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. – "Nasza Wspólna Przyszłość": Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (ang. Leipzig Charter on Sustainable European Cities) - dokument przyjęty w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007, z okazji nieformalnego spotkania ministrów z państw Unii Europejskiej w sprawie rozwoju miast i ich spójności terytorialnej.

  Agenda 21 (ang. Action Programme – Agenda 21) – Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dokument ten został przyjęty na konferencji "Środowisko i Rozwój" z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro. Jej polska wersja ukazała się w roku 1993 w opracowaniu "Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój".

  Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) - międzynarodowa organizacja non-profit założona w 1969 roku, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat wysokich budynków oraz zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich. Cele organizacji realizowane są m.in. poprzez działalność wydawniczą oraz organizację konkursów i konferencji.

  Hermann Knoflacher (ur. 21 września 1940 w Villach) – austriacki inżynier budownictwa, specjalista w zakresie planowania transportu i planowania przestrzennego. Autor licznych publikacji naukowych, promotor zrównoważonego rozwoju transportu. Współmodalność (czasem tłumaczona jako komodalność od ang. co-modality) - oznacza efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, w celu doprowadzenia do optymalnego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów. Słowo optymalnego należy tu rozumieć zarówno w sensie ekonomicznym, finansowym, poziomu świadczonych usług, jak i ze względu na aspekty ochrony środowiska. Termin ten powstał na potrzeby określenia polityki Unii Europejskiej odnośnie zrównoważonego rozwoju transportu. Polityka taka została określona w 2006 roku w przeglądzie średniookresowym białej księgi transportu [COM(2006) 314].

  Dodano: 28.09.2012. 17:26  


  Najnowsze