• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szybkie wdrożenie przemysłowe zrównoważonych technologii energetycznych, Stuttgart, Niemcy

  17.12.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 11 grudnia 2012 r. w Stuttgarcie, Niemcy, odbyło się wydarzenie pt. "Szybkie wdrożenie przemysłowe zrównoważonych technologii energetycznych" (Rapid Commercialisation of Sustainable Energy Technologies).

  Pod auspicjami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), niemieckie przedsiębiorstwo KIC InnoEnergy GmbH wraz ze swoim europejskim holdingiem organizuje i wspomaga procesy szkoleniowo-innowacyjne na rynkach energetycznych. Celem jest dalszy rozwój studiów uniwersyteckich w sektorze energetyki oraz przyspieszenie transferu wyników w drodze do nowych i udanych przedsięwzięć biznesowych. Będzie to miało istotne znaczenie dla zwrotu w niemieckiej energetyce.

  Wydarzenie ma pomóc w wypełnieniu luk innowacyjnych w dziedzinie zrównoważonych źródeł energii i wypracowaniu nowych obszarów i modeli biznesowych. Nacisk zostanie położony na trójkąt wiedzy, a mianowicie badania, edukację i innowacje. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze energetycznym spotkają się z czołowymi naukowcami i akademikami, aby dyskutować nad innowacyjnymi podejściami do zrównoważonego zarządzania energią w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company, w skrócie ESCO lub ESCo) - zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych to przedsiębiorstwo świadczące usługi energetyczne lub dostarczające innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakładzie lub w pomieszczeniach użytkownika. Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA. Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji. Harmonogram wdrożenia – plan prac projektowo-wdrożeniowych składających się na realizację przedsięwzięcia, np. np. wdrożenia systemu informatycznego lub nowej technologii. Graficznie obrazuje wzajemne powiązania i czas trwania poszczególnych działań (etapów, faz, czynności) wraz z punktami kontrolnymi („krokami milowymi”). Wraz z budżetem stanowi jeden z podstawowych elementów poprawnie przygotowanego procesu wdrożeniowego.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  Metso – fińskie przedsiębiorstwo, które powstało w 1999 roku z połączenia przedsiębiorstw Valmet i Rauma i ma swoją siedzibę w Helsinkach. Metso jest globalnym dostawcą w branży maszyn i automatyki przemysłowej. Działa w poniższych obszarach biznesowych: kopalnie i konstrukcje, energia, automatyka, recycling, przemysł drzewny i papierniczy.

  Dodano: 17.12.2012. 17:26  


  Najnowsze