• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tajemnice codzienności tematem Europejskich Dni Dziedzictwa w 2012 r.

  27.10.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Tajemnice codzienności" to temat przewodni Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) w Polsce w 2012 roku - ogłosił Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID). EDD to największe wydarzenie w Europie promujące zabytki, odbywające się w Polsce już po raz 20.

  Przyszłoroczna edycja ma się skupić na prezentowaniu "uroku codziennych zdarzeń" - zwykłego domowego życia, spotkań, języka, muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw i zabawek, kulturę stołu, wytwarzania i rękodzieła.

   

  "Naszym celem jest odkrywanie niezauważalnych, jednak stale wokół obecnych, ale też i tych już odchodzących w zapomnienie, przemijających tradycji i przedmiotów z nimi związanych, tych niezwykłych i tych codziennego użytku" - czytamy w komunikacie NID.

  "Tajemnice codzienności" mają przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz. Imprezy w ramach EDD skupią się na ukazaniu kreatywności ludzi, wspólnoty kulturowej i historycznej, która jest podstawą dla każdego człowieka do określenia własnej tożsamości. Tego typu informacje, zdaniem organizatorów przedsięwzięcia, można uzyskać z pomocą przedmiotów, które mogą wiele opowiedzieć o swoich właścicielach, gdyż przechowują historię zdarzeń i osób, którym towarzyszą. "Każdy przedmiot jest interesujący dzięki swojej historii, opowieściom, zdarzeniom z nim związanym" - przekonują.

  Temat przyszłorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa zainspirował tytuł wysokiej klasy wydarzenia kulturalnego, którym jest otwarta w 2010 roku stała wystawa w toruńskim Muzeum Etnograficznym zatytułowana "Tajemnice codzienności". Hasło nawiązuje także do ratyfikowanej niedawno przez Polskę "Konwencji UNESCO z 2003 r., o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego".

  Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 r., w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. To wtedy francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji w 1984 r., "Dni Otwartych Zabytków", podczas których po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zabytki. W 1991 r. wydarzenie zainspirowało Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

  Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce to przede wszystkim bogaty program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem. Na przestrzeni kilku lat NID, przy wsparciu władz samorządowych, dziesiątek organizacji pozarządowych, setek organizatorów poszczególnych wydarzeń oraz mediów ogólnopolskich i regionalnych, stworzył unikalną formułę imprezy.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony (ang.: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding – USL) – lista zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych wymagających pilnych działań na rzecz ich ochrony. Lista, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), prowadzona jest przez UNESCO.

  Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Stanowi zachętę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i do otaczania go opieką. Do końca października 2012 roku Konwencję ratyfikowało 148 państw. Dokument Konwencji jest pisemną umową między państwami i podlega prawu międzynarodowemu. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – organizowane od 1999 roku przedsięwzięcie kulturalne województwa małopolskiego. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Ideą organizowania Dni Dziedzictwa jest promowanie zabytków Małopolski oraz ukazywanie ich różnorodności i atrakcyjności. Przedsięwzięcie wpisuje się w program Rady Europy "Europa Wspólne Dziedzictwo".

  Europa Nostra jest europejską federacją stowarzyszeń, która powstała aby propagować oraz chronić dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne Starego Kontynentu. Federacja składa się z 250 organizacji pozarządowych, działających w 45. krajach europejskich. Wiele stowarzyszeń, zajmujących się przede wszystkim ochroną dziedzictwa kulturowego lokalnego, ma dzięki temu możliwość komunikowania się z dużymi instytucjami, takimi jak Unia Europejska, Rada Europy, czy UNESCO. Stowarzyszenie zostało założone w 1963 roku i ma swoją siedzibę w Hadze. Od 1978 wręcza nagrody za utrzymywanie i restaurację obiektów kulturowych w krajach europejskich. Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości (ang.: Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) - Proklamacje ogłaszane przez UNESCO w latach 2001 - 2005 w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych. W latach 2001 - 2005 ogłoszone zostały trzy Proklamacje (2001, 2003, 2005), w ramach których wyróżniono łącznie 90 zjawisk. Program ten nie będzie przez UNESCO kontynuowany ze względu na wejście w życie Konwencji z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Artykuł 31 pkt. 3 Konwencji stwierdza, że "nie przewiduje się kolejnych Proklamacji po wejściu w życie niniejszej Konwencji" (Konwencja weszła w życie 20 kwietnia 2006 r.). Zjawiska objęte Proklamacjami na mocy Art. 31 pkt. 1. Konwencji wpisane zostały na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, tworzoną na mocy tej Konwencji.

  Karnawał w Binche – doroczne wydarzenie muzyczno-taneczne, organizowane w Binche przez trzy ostatnie dnie karnawału. Jeden z najstarszych ulicznych karnawałów w Europie. W 2003 roku został proklamowany Arcydziełem Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości a w 2008 roku wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

  Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na terenie całej Polski od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich (związanych z ochroną zabytków). Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie.

  Dodano: 27.10.2011. 00:04  


  Najnowsze