• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia międzynarodowa konferencja ICST nt. systemów czujników i oprogramowania, Lizbona, Portugalia

  26.10.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 6 czerwca 2012 r. w Lizbonie, Portugalia, odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja ICST (Instytutu Komputerów, Informatyki Społecznej i Inżynierii Ruchu Telekomunikacyjnego) nt. systemów czujników i oprogramowania.

  Bezprzewodowe sieci czujników umożliwiają innowacyjne i interesujące scenariusze zastosowań, które można wykorzystywać w przeróżnych aplikacjach. Powszechne wykorzystanie tych nowych usług można udoskonalić poprzez zdefiniowanie nowych języków programowania, ram i architektur, które posiadają potencjał, by radykalnie uprościć opracowywanie oprogramowania do zastosowań opartych na bezprzewodowych sieciach czujników. Celem tego typu nowych architektur jest wspieranie elastycznego, skalowalnego programowania aplikacji bazujących na adaptacyjnej pośredniej warstwie oprogramowania i inteligentnym sprzęcie.

  Intencją konferencji jest stworzenie forum, w ramach którego naukowcy ze środowiska akademickiego i przemysłowego, praktycy, ludzie biznesu, eksperci od własności intelektualnej i inwestorzy z kapitałem podwyższonego ryzyka będą mogli wspólnie zająć się porównaniem i omówieniem różnych innowacyjnych rozwiązań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Konserwacja oprogramowania – w inżynierii oprogramowania jest modyfikacją oprogramowania po jego dostarczeniu w celu skorygowania błędów, aby poprawić wydajność lub inne własności. Programowanie systemowe jest rodzajem programowania systemów oprogramowania. Główną cecha odróżniającą programowanie systemowe od aplikacyjnego jest to iż programowanie aplikacyjne tworzy oprogramowanie które świadczy usługi dla użytkownika (np. edytor tekstu), natomiast programowanie systemowe służy stworzeniu oprogramowania które świadczy usługi sprzętowi komputerowemu (np. defragmentator dysku) co wymaga dużej znajomości sprzętu i wewnętrznej budowy systemu komputerowego. W szczególności

  Koders – wyszukiwarka źródeł oprogramowania Open Source, która ma pomóc programistom w znalezieniu gotowych fragmentów kodu, które można zastosować w tworzonym przez siebie oprogramowaniu. Wyszukiwanie opiera się na wyrazach kluczowych, ale dodatkowo można wybrać język programowania (ok. 30) oraz licencje (ok. 20), na bazie których udostępniany jest poszukiwany kod. Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. AdRem NetCrunch – pakiet oprogramowania do bezagentowego monitorowania sieci komputerowych opartych na różnych platformach sprzętowych. Producentem oprogramowania jest firma AdRem Software.

  Spójność oprogramowania – metryka kodu wskazująca, na ile jest on łatwy do utrzymywania (rozwoju), testowania, powtórnego użycia, a nawet do zrozumienia. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze zależnością oprogramowania. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania. Zależność oprogramowania – metryka kodu wskazująca stopień powiązania danego modułu z innymi. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze spójnością oprogramowania. Niska zależność zwykle oznacza wysoką spójność i vice versa. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania.

  Odwiedzający, lub inaczej: wizytator, to w inżynierii oprogramowania wzorzec projektowy, którego zadaniem jest odseparowanie algorytmu od struktury obiektowej na której operuje. Praktycznym rezultatem tego odseparowania jest możliwość dodawania nowych operacji do aktualnych struktur obiektów bez konieczności ich modyfikacji.

  Wieloplatformowość - termin odnoszący się do aplikacji, języków programowania, systemów operacyjnych oraz innego oprogramowania i jego implementacji, pracujących na różnych platformach sprzętowych. Przykładowo, wieloplatformowa aplikacja będzie działać pod kontrolą systemu Microsoft Windows na architekturze x86 oraz systemu Linux na architekturze ARM.

  Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania. Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) – jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w roku 1970, w artykule "Managing the Development of Large Software Systems" (zarządzanie tworzeniem dużych systemów informatycznych).

  Model Driven Architecture, MDA – określenie z dziedziny inżynierii oprogramowania, określające zbiór metod porządkujących proces tworzenia systemów komputerowych opartych na budowie modeli i ich transformacji. Koncepcja MDA opracowana została przez grupę OMG. Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

  Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki.

  Dodano: 26.10.2011. 16:26  


  Najnowsze