• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. danych społecznych w sieci, Szanghaj, Chiny

  04.08.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 8 listopada 2010 r. w Szanghaju, Chiny, odbędą się trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. danych społecznych w sieci.

  Termin "sieć semantyczna" odnosi się do metod i technologii umożliwiających maszynom zrozumienie znaczenia informacji w Internecie. "Sieć semantyczna" jest postrzegana często jako zbiór różnych aplikacji na potrzeby szybkiego publikowania i rozpowszechniania informacji wśród zainteresowanej społeczności: blog, strony wiki, mikroblog, powiadomienia i tak dalej. Interakcja między dwiema sieciami otworzyła wiele możliwości i sposobów pracy. Niemniej nadal pozostaje szereg ważnych kwestii i zagadnień badawczych, które należy uwzględnić odnośnie danych powstających w wyniku interakcji społecznych, takich jak skalowalność, rozumowanie, prywatność, świadomość kontekstu i bezpieczeństwo. Wydarzenie ma zgromadzić naukowców, programistów i praktyków pracujących nad semantycznym usprawnieniem witryn społecznych, a także akademików prowadzących badania nad bardziej formalnymi aspektami interakcji między siecią semantyczną a społeczną.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Stosunek społeczny – normatywnie określona relacja i oczekiwany schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikająca z posiadanych przez nich ról i pozycji społecznych, podlegająca kontroli społecznej. Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Więź społeczna – pojęcie socjologiczne określające ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie. Pozwala na odróżnianie grupy społecznej od takich pojęć jak: zbiór społeczny, kategoria społeczna czy skład społeczny. Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami.

  Sprawczość (ang. agency) – w naukach społecznych termin ten oznacza zdolność, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jednostki czy wpływać poprzez takie działanie na szerszą sieć relacji społecznych, i jest z reguły przywoływany w kontekście problemu władzy. Związki pomiędzy jednostkową sprawczością a strukturami ograniczającymi możliwość jej całkowicie wolnej ekspresji (np. system prawny i edukacyjny) są jednym z głównych obszarów badawczych w nowoczesnych naukach społecznych. Mimo iż zwykle pojęcie to jest odnoszone jedynie do działających ludzi, część badaczy społecznych przypisuje sprawczość również przedmiotom. Tym, co odróżnia działanie ludzkie od działalności innych podmiotów sprawczych jest jego intencjonalność oraz zdeterminowanie. Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym. Kobiety w średniowieczu pełniły wiele różnych ról społecznych. Wśród pozycji społecznych, które zajmowały były role: żon, matek, chłopek, rzemieślniczek, zakonnic, a także role przywódcze: opatek i królowych. Samo pojęcie „kobiety” zmieniało się w okresie średniowiecza na co wpłynęło kilka czynników.

  Dynamiczna psychologia społeczna – stosunkowo nowy paradygmat badawczy w obrębie psychologii społecznej stosujący metodologię układów złożonych w badaniu systemów społecznych oraz komputerowe modele przemian/interakcji społecznych (np. można tu zaliczyć komputerową symulację tłumu w sytuacji niebezpiecznego uproszczenia i synchronizowania/rezonowania zachowań w panice).

  Program polityczny - zbiór celów i zamierzeń partii i ruchów społecznych, organów władzy i administracji państwowej oraz jednostek i grup społecznych, które chcą zdobyć władzę lub uzyskać na nią wpływ. Tworzy pewien system warunkujących się i planowych działań. Jako wyraz interesów politycznych stanowi sposób komunikacji pomiędzy podmiotami polityki.

  Fundusz lokalny to filantropijna organizacja społeczna, która zabiega o środki finansowe od różnych darczyńców (indywidualnych i instytucjonalnych), inwestuje je i buduje wieczysty kapitał, tzw. kapitał żelazny, a odsetki od zainwestowanego kapitału przeznacza na finansowanie konkretnych inicjatyw społecznych, zaspokajających określone potrzeby społeczności lokalnych.

  Dodano: 04.08.2010. 17:12  


  Najnowsze