• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Hajnówce konferencja nt. zdrowia kobiet

  14.06.2010. 14:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zdrowiu kobiety XXI wieku, nowym trendom endoskopii w ginekologii onkologicznej oraz standardom postępowania w położnictwie, ginekologii i neonatologii będzie poświęcona konferencja naukowa, która w dniach 18-19 czerwca odbędziecie w Hajnówce.

  Spotkanie organizuje Polskie Towarzystwo Ginekologiczne- Oddział Podlaski, Białoruskie Towarzystwo Położników i Ginekologów - Oddział Obwodu Grodzieńskiego oraz Polskie Towarzystwo Położnych.

  W pierwszym dniu konferencji będzie mowa m.in. o endoskopowym leczeniu nowotworów żeńskiego narządu i metodach postępowania endoskopowego u chorych onkoginekologicznych w obwodzie grodzieńskim.

  Drugi dzień imprezy będzie poświęcony m.in. niepłodności, komórkom macierzystym, opiece okołoporodowej, psychologii prenatalnej i wybranym chorobom alergicznym u dzieci.

  Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: www.spzoz.hajnowka.pl

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biblioteka Uranii – seria wydawnicza wydawana przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) w Krakowie od 1990 roku, związana z czasopismem Urania - Postępy Astronomii. Najnowszą z pozycji (nr 31) wydało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Seria obejmuje książki dotyczące astronomii. W szczególności przez kilkanaście lat w jej ramach był wydawany bardzo szczegółowy kalendarz astronomiczny zawierający efemerydy dla planet i różnych innych ciał niebieskich. Astronautyka (czasopismo): „Astronautyka”, kwartalnik, od roku 1970 dwumiesięcznik popularnonaukowy Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, wydawany przez Ossolineum, poświęcony popularyzacji osiągnięć astronautyki. Założony w 1955 jako „Biuletyn Informacyjny” Oddziału Śląskiego i Oddziału Krakowskiego tegoż towarzystwa. Nazwa Astronautyka od 1958 roku. Ukazywał się w latach 1958-1992. Potem jego wydawanie było zawieszone i na krótko przywrócone w latach 2000-2002. Wydawcą było Polskie Towarzystwo Astronautyczne. Europejskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej (ang. European Society of Gynaecological Oncology, ESGO) – ogólnoeuropejskie zrzeszenie pracowników służby zdrowia oraz naukowców specjalizujących się w badaniu, zapobieganiu i leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego. Towarzystwo, które liczy ponad 1000 członków z ponad 30 krajów Europy, zostało założone w Wenecji we Włoszech w roku 1983.

  Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS). Urania – miesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, ukazujący się od roku 1922 do roku 1998. Urania powstała w trzy lata po założeniu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego oficjalny organ. W roku 1998 pismo połączyło się z kwartalnikiem Postępy Astronomii wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i jego kontynuacją jest dwumiesięcznik Urania – Postępy Astronomii.

  Postępy Astronomii – kwartalnik powstały w 1953 roku z inicjatywy Stefana Piotrowskiego jako czasopismo dla profesjonalnych astronomów polskich. Wydawcą pisma było Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Pismo miało na celu zamieszczanie prac badawczych (w języku polskim) oraz prac o charakterze przeglądowym. Medalierstwo i falerystyka – czasopismo poświęcone tematyce medalierstwa założone w 1981 roku. Wydawane przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne oddział w Warszawie, później przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. Perpetuatio fori – łaciński zwrot prawniczy używany na określenie zasady, że sąd właściwy do rozpoznania danej sprawy w chwili wszczęcia postępowania, niezależnie od późniejszych zmian podstaw określających jego właściwość, pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania. Zasada ta znajduje swój wyraz w art. 15 Kodeksu postępowania cywilnego. Doznaje ona jednak wyjątku w paragrafie 2 art. 193 Kodeksu postępowania cywilnego. Gdy bowiem powód zmienia powództwo w sądzie rejonowym w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, należy przekazać całe zmienione powództwo właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi okręgowemu.

  Pionierzy Wrocławia - Polacy przybyli do Wrocławia po jego zdobyciu w maju 1945 roku jeszcze przed przyznaniem go Polsce podczas konferencji poczdamskiej w II połowie lipca 1945. Encyklopedia Wrocławia zawęża tę definicję do osób, które przyjechały w dniach 9-31 maja 1945. Pierwsza gazeta ukazująca się we Wrocławiu po polsku miała tytuł "Pionier" (w lutym 1946 zmieniony na "Słowo Polskie"); Towarzystwo Miłośników Wrocławia ma sekcję Pionierów Wrocławia.

  Urania–Postępy Astronomii – dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe z połączenia się „Uranii” i „Postępów Astronomii”, wydawane wspólnie pod patronatem PTA i PTMA od 1998 roku. Zachowana została numeracja ciągła Uranii.

  Zawieszenie postępowania (w postępowaniu administracyjnym) – wstrzymanie biegu postępowania, z możliwością jego podjęcia, bez potrzeby powtarzania dokonanych czynności procesowych. Zawieszenie postępowania admin. może być obligatoryjne (obowiązkowe) bądź fakultatywne (dobrowolne). To pierwsze odbywa się z urzędu drugie zaś na wniosek zainteresowanej strony. Skidel (biał. Скідзель) – białoruskie miasto położone koło Grodna w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego, 10,8 tys. mieszkańców (2010).

  Postępowanie sprawdzające - faza wstępna postępowania przygotowawczego określona w art. 307 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania. Zostały uregulowane w tytule VII księgi pierwszej wspomnianego kodeksu. Ów tytuł składa się z kolei z siedmiu działów, które są poświęcone konkretnym postępowaniom odrębnym. Jednakże istnieje piętnaście postępowań odrębnych, a to ze względu na fakt, iż prawie wszystkie wspomniane działy (z wyjątkiem trzech) podzielone zostały na rozdziały, które szczegółowiej regulują kwestię postępowań odrębnych. Wyróżnić zatem należy takie postępowania odrębne:

  Rocznik Lubelski – rocznik historyczny ukazujący się od 1958 roku w Lublinie. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Lublinie. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, materiały dotyczące historii regionu lubelskiego. Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (Towarzystwo Postępu Naukowego imieniem Cesarza Wilhelma) – była instytucja naukowa w Niemczech. Ustanowiona w roku 1911, po drugiej wojnie światowej została przekształcona w Towarzystwo Maxa Plancka.

  Lucjan Eysymontt (ok. 1802-1869), filomata, chorąży grodzieński, syn Ferdynanda, wojskiego grodzieńskiego i Józefy z Zawistowskich, sędzianki grodzieńskiej. Szkiełko i Oko (wcześniej Mała Delta) – miesięcznik matematyczno-przyrodniczy dla dzieci wydawany w latach 80. przez Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku za pośrednictwem Białostockiego Wydawnictwa Prasowego, przy poparciu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

  Dodano: 14.06.2010. 14:18  


  Najnowsze