• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W historycznym głosowaniu komisji PE ds. energii eurodeputowani dają zielone światło negocjacjom w sprawie efektywności energetycznej

  01.03.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Eurodeputowani zasiadający w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przegłosowali przyjęcie bardziej wiążących celów w zakresie efektywności energetycznej do roku 2020. Na ostatnim posiedzeniu, 28 lutego, eurodeputowani zgodzili się na szereg poprawek do proponowanej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) z 22 czerwca 2011 r., a także podjęli decyzję o niezwłocznym rozpoczęciu międzyinstytucjonalnych negocjacji z Radą Unii Europejskiej. Wszyscy eurodeputowani będą mieli możliwość głosować nad projektem przepisów na następnej sesji plenarnej PE w marcu.

  Rozmowy w sprawie EED, ostatecznej inicjatywy przewodniej strategii Europa 2020, były długotrwałe i trudne, a udział w nich brali przedstawiciele przemysłu, politycy, organizacje pozarządowe i naukowcy. Różne grupy w PE negocjowały tysiące poprawek do projektu rozporządzenia. W końcu, stosunkiem głosów 51 do 6, przy trzech wstrzymujących się, przyjęto 17 z 18 kompromisowych poprawek wraz z końcowym projektem przepisów.

  Komisja szacuje, że jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, UE zdoła zrealizować tylko połowę aktualnego niewiążącego celu polegającego na zwiększeniu o 20% oszczędności energetycznych do roku 2020. Efektywność energetyczna może pomóc unijnej gospodarce, zmniejszając jej zależność od towarów importowanych, tworząc nowe miejsca pracy, zwalniając środki finansowe, wzmacniając konkurencyjność i zmniejszając emisje gazów cieplarnianych.

  Komisja ITRE przegłosowała szereg wiążących środków, które mają pomóc w realizacji ogólnego celu 20%. W myśl nowego rozporządzenia państwa członkowskie mają przygotować konkretne plany dotyczące osiągnięcia do 2050 r. oszczędności energetycznej w sektorze budynków na poziomie 80%.

  Eurodeputowany z Luksemburga, Claude Turmes z grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego, prowadził negocjacje w sprawie EED jako sprawozdawca w kwestii projektu rozporządzenia dla komisji ITRE. Oto jak komentuje historyczne głosowanie:
  "To najbardziej postępowe głosowanie w zakresie prawodawstwa dotyczącego efektywności energetycznej jakie kiedykolwiek przeprowadził PE. To naprawdę ważny dzień, gdyż może to być przełomowa zmiana w polityce energetycznej Europy. Teraz od woli 27 rządów UE będzie zależało, czy pomogą nam budować przyszłość Europy".

  W ramach wstępnego planu państwa członkowskie będą musiały wyznaczyć wiążące krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej i oszczędzać energię poprzez konkretne działania, takie jak renowacje budynków użyteczności publicznej. Komisja ITRE poparła także wprowadzenie możliwości uchylania uprawnień do emisji w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS); poprawka ta powinna umożliwić Komisji Europejskiej zmniejszenie podaży uprawnień w ramach systemu EU ETS w okresie 2013-2020.

  Claude Turmes tłumaczy: "Głosowanie jest ważnym sygnałem, że Parlament, przy poparciu większości stronnictw politycznych, traktuje rosnące koszty energii i ubóstwo energetyczne bardzo poważnie. Efektywność energetyczna daje szanse na tworzenie nowych miejsc pracy - szczególnie w sektorze budynków. Teraz rządy mają dwie możliwości: chronić obywateli przed ubóstwem energetycznym i tworzyć miejsca pracy, albo pozwolić dużym firmom energetycznym generować coraz większe zyski".

  Przed głosowaniem ITRE eksperci ds. efektywności energetycznej z Uniwersytetu Wschodniej Anglii (UEA) w Zjednoczonym Królestwie opublikowali nowe sprawozdanie, w którym wzywają do wyznaczenia nowych celów dotyczących zmniejszania zapotrzebowania na energię w całej UE. Autorzy opublikowanego pod auspicjami projektu "Build with CaRe" sprawozdania proponują wyznaczenie nowego unijnego celu 40% redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną do 2050 r.

  Projekt "Build with CaRe", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, angażuje władze lokalne i regionalne, uczelnie i instytuty z 10 regionów w 5 krajach w obszarze Morza Północnego, stawiając sobie za cel zmobilizowanie wszelkich możliwych sił, aby uczynić energooszczędne budownictwo dominującą tendencją.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System białych certyfikatów (System świadectw efektywności energetycznej) – narzędzie, wykorzystujące mechanizmy rynkowe, służące wspieraniu efektywności energetycznej. Porozumienie między burmistrzami – popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie i wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną.

  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny) – termin oraz zawód certyfikator energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r.. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. Przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company, w skrócie ESCO lub ESCo) - zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych to przedsiębiorstwo świadczące usługi energetyczne lub dostarczające innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakładzie lub w pomieszczeniach użytkownika.

  Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Demokracja energetyczna - polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa koncepcja, która łączy technologiczną transformację energetyczną ze wzmacnianiem demokracji i udziału społeczeństwa. Pojęcie to związane jest z procesem decentralizacji systemów energetycznych z wykorzystaniem efektywności energetycznej i energii odnawialnej do transformacji w zakresie własności w energetyce. Dzięki nowym zielonym technologiom dostępnych na rynku takie przejście jest możliwe w przypadku nowych podmiotów: użytkowników indywidualnych - prosumentów, kooperatyw energetycznych, elektrowni komunalnych, które zastępują scentralizowane, korporacyjne elektrownie. Koncepcja ta jest promowana przez biznes energii odnawialnej, społeczności lokalne, związki zawodowe (np. Globalny Instytut Pracy), think tanki (np. Zielony Instytut)itp.

  eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014. BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo.

  Projektowanie zintegrowane - jest to sposób realizacji inwestycji, który w optymalny sposób, pod względem współpracy zespołu projektowego, w skład którego wchodzą: architekt, inżynier, inwestor, wykonawca i użytkownik, pozwala stworzyć obiekt zrównoważony pod względem kosztów budowy jak i kosztów eksploatacji. Na każdym etapie projektowania przedstawiciele poszczególnych branży mają możliwość wyrażania własnych opinii na temat powstającego projektu, natomiast architekci są angażowani podczas prac wykonawczych. W fazie przygotowania koncepcji projektu architekt i specjalista z dziedziny efektywności energetycznej budynku stanowią podstawę zespołu projektowego odpowiedzialnego za powstanie projektu. Pozwala to na zaangażowanie kolejnych członków zespołu wraz z ich wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, a także elektryki, na poszczególnych etapach powstawania inwestycji. Taki system współpracy pozwala na osiągnięcie konsensusu pośród osób włączonych w realizację inwestycji, a w rezultacie osiągnięcie perfekcyjnej jakości projektowanych i budowanych przedsięwzięć.

  Efektywność energetyczna, czyli efektywne wykorzystanie energii, ma na celu zmniejszenia ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Przykładowo izolacja termiczna budynku pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia – tak by osiągnąć i utrzymać komfortową temperaturę. Instalowanie lamp fluorescencyjnych (świetlówek) albo świetlików zmniejsza ilość energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu oświetlenia jak przy użyciu tradycyjnych żarówek. Świetlówki kompaktowe zużywają o dwie trzecie mniej energii, a ich czas pracy jest od 6 do 10 razy dłuższy niż tradycyjnych żarówek. Poprawa efektywności energetycznej jest najczęściej osiągana przez zastosowanie wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych.

  Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) - stowarzyszenie naukowo-techniczne którego celem jest działańanie na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, w tym optymalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej w Polsce. Stowarzyszenie zostało założone 1 kwietnia 2003 roku w Poznaniu, natomiast wpis do rejestru sądowego nastąpił 29 lipca 2003 roku. Efektywność czasu pracy (ECP) jest wskaźnikiem który powinien być traktowany dla przedsiębiorstwa jako kluczowy (KPI) w przypadku jeżeli w głównej grupie kosztów (A wg ABC) znajdują się koszty pracy.

  Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. - agencja przygotowująca i realizująca zasady zrównoważonej polityki energetycznej Polski, prowadząca działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii. Pełni funkcję krajowego partnera i konsultanta w sprawach zrównoważonej polityki energetycznej. Siedziba agencji znajduje się w Warszawie. Efektywność technologii medycznej – możliwość realizacji celu leczenia związanego z tą technologią, w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej.

  Efektywność dynamiczna - można wyróżnić dwa rodzaje efektywności dynamicznej: efektywność adaptacyjna i efektywność innowacyjna. Model Kirkpatricka jest najbardziej rozpowszechnionym modelem, służącym do mierzenia efektywności szkoleń na czterech poziomach z użyciem różnych metod zakładających rozłożenie pomiaru w czasie. Ma na celu zwiększenie efektywności i sprawności działania.

  Dodano: 01.03.2012. 16:37  


  Najnowsze