• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielki kongres ginekologów - jak opóźnić starzenie się kobiet

  11.04.2012. 15:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Cztery tysiące ginekologów, położników, neonatologów i lekarzy innych specjalności spotka się we wrześniu w Katowicach na kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG). Będą dyskutować m.in. o tym, jak skutecznie opóźnić proces starzenia się kobiet. 

  ,,Chcemy po raz pierwszy w takim ujęciu podjąć temat anti-agingu, rozumianego jako zespół działań i procedur, podejmowanych przeciw starzeniu. Za tym modnym ostatnio pojęciem kryje się bowiem nie tylko sposób postępowania naszych pacjentek, ale także lekarzy" - podkreślił prezes PTG, prof. Ryszard Poręba.

  Anti-aging najczęściej rozumiany jest jako odpowiednie odżywienie, zdrowy tryb życia, dbałość o kondycję psychiczno-fizyczną. Specjaliści wskazują jednak, że kluczową dla tempa starzenia rolę mają m.in. czynniki hormonalne, stąd wielka odpowiedzialność lekarzy w utrzymaniu równowagi hormonalnej kobiet, szczególnie w okresie menopauzy.

  ,,Gdy zmniejsza się wydolność jajników, mniejsza jest produkcja hormonów, m.in. estrogenów, które są odpowiedzialne za prawidłowe działanie układu nerwowego i narządów. Tym samym mają one wielki wpływ na wygląd zewnętrzny, np. uwodnienie i jędrność skóry. To wszystko stanowi o ogólnej wydolności organizmu" - tłumaczył profesor.

  Jego zdaniem w chorobach ginekologicznych bardzo wiele zależy od postępowania lekarzy. Gdy tylko jest to możliwe, powinni postępować tak, by zachować zdolność organizmu pacjentki do produkcji hormonów, a tym samym opóźnić jej starzenie.

  ,,Jeżeli w toku leczenia operacyjnego u kobiety w średnim wieku usuniemy gonady (jajniki), przyspieszy to proces menopauzy. Niegdyś w wątpliwych przypadkach usuwano gonady nawet bez konsultacji z pacjentką. Obecnie anti-aging w ginekologii polega m.in. na tym, by zachować wydolność hormonalną kobiet, nie usuwając gonad, gdy tylko jest to możliwe. Dzięki temu jakość życia kobiety po operacji będzie znacznie lepsza" - powiedział prof. Poręba.

  Tego typu decyzje są trudne; pacjentka i lekarz - w przypadku chorób nowotworowych - stoją przed wyborem, czy lepsze absolutnie bezpieczeństwo onkologiczne (i usunięcie jajników) czy pozostawienie gonad, by nie przyspieszać procesu starzenia. ,,Kluczowa jest prawidłowa ocena zakresu zabiegu ginekologicznego i odpowiedni dobór terapii" - podkreślił szef Towarzystwa.

  Innym podejmowanym podczas kongresu, a rzadko dotąd poruszanym, tematem będzie ginekologia estetyczna, służąca poprawie wyglądu i atrakcyjności żeńskich narządów płciowych oraz polepszeniu ich funkcji seksualnych.

  ,,W naszych dyskusjach chcemy skupić się nie tylko na ściśle medycznych zagadnieniach, ale na tym wszystkim, co służy poprawie jakości życia kobiet, pomaga w utrzymaniu ich atrakcyjności i sprawności, także seksualnej" - wyjaśnił profesor.

  W tym kontekście lekarze wskazują również na znaczenie edukacji oraz odpowiedniej profilaktyki. Prof. Poręba kieruje pracami rady programowej Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która postuluje działania zmierzające do obniżenia o połowę zachorowalności i umieralności na tę chorobę do 2020 r. Niedawno rekomendacje koalicji w tym zakresie zostały przedstawione ministrowi i sejmowej komisji zdrowia.

  31. Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego odbędzie się 19-22 września tego roku w katowickim ,,Spodku" oraz w aulach wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad spotkaniem, które odbędzie się pod hasłem ,,Kobieta XXI wieku", objęła żona prezydenta Anna Komorowska.

  Program naukowy kongresu obejmuje praktycznie wszystkie obszary ginekologii i położnictwa. Po raz pierwszy spotkają się też przedstawiciele ,,Polonii ginekologicznej świata". Prof. Poręba spodziewa się ponad 100 lekarzy polskich lub polskiego pochodzenia, pracujących na wszystkich kontynentach. Szef PTG nawiązuje z nimi kontakty od ponad 20 lat; dzięki temu wielu młodych polskich lekarzy mogło zdobywać doświadczenia za granicą.

  PAP - Nauka w Polsce

  mab/ bno/ ura/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL. Zaniedbywalne starzenie się — określenie stanu organizmu, w którym nie następuje proces starzenia się albo jest on zbyt wolny, aby dało się go stwierdzić. Organizmy, których starzenie się jest zaniedbywalne, nie mają maksymalnej długości życia, a ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z czasem. Umierają one jedynie z przyczyn niezwiązanych ze starością (np. bycie zjedzonym, choroba lub wypadek). Prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów nie rośnie z czasem, w przeciwieństwie do organizmów starzejących się, u których gwałtownie rośnie w miarę zbliżania się do maksymalnej długości życia. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Medycyna anty-aging – zjawisko kultury popularnej społeczeństwa zorientowanego na młodość, w którym jednostki angażują się w poszukiwanie środków do zwalniania i odwracania procesu starzenia się, zarazem forma nowoczesnej geriatrii skierowanej „przeciw starzeniu się” (ang. anti-aging). Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, ang. World Medical Association WMA – niezależna i największa organizacja lekarska na świecie, zrzeszająca krajowe organizacje lekarskie z ponad 100 państw świata. Założona 18 września 1947 roku przez przedstawicieli z 27 państw podczas pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) w Paryżu. Od 2007 roku Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) reprezentuje 102 Krajowe Stowarzyszenia Medyczne, skupiając ponad 10 milionów lekarzy.

  Hepatologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, budową i funkcjonowaniem wątroby oraz pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. W Polsce nie należy do specjalności lekarskich, w 2007 roku została uznana za umiejętność lekarską, ale akt prawny ustanawiający taki stan rzeczy stracił ważność w 2008 roku. Poradnictwem z zakresu hepatologii w Polsce zajmują się tradycyjnie specjaliści chorób zakaźnych, a także gastroenterolodzy. W rozporządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2006 roku widnieje zapis, że poradnie hepatologiczne powinny być prowadzone przez lekarzy gastroenterologów, natomiast specjaliści chorób zakaźnych powinni prowadzić jedynie poradnie dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby (poradnie WZW). Według opinii Prezesa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego z 2006 roku hepatologia to dziedzina medycyny leżąca w kręgu zainteresowania lekarzy również innych specjalności. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny posiadający osobowość prawną organ Naczelnej Izby Lekarskiej (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), Okręgowej Izby Lekarskiej (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708): Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej - ze skargi, zawiadomienia innych organów i instytucji lub z urzędu - w stosunku do lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Sprawuje również funkcję oskarżyciela przed właściwym sądem lekarskim.

  Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej – stowarzyszenie powstałe na początku kwietnia 2004 roku, z inicjatywy lekarzy tworzących Komitet Założycielski. Skupia wyłącznie lekarzy specjalistów seksuologii, oraz lekarzy innych specjalności o uznanym dorobku naukowym i zawodowym, którzy w swej codziennej pracy zajmują się pacjentami z problemami w życiu seksualnym. Kongres Kobiet – ruch społeczny, stowarzyszenie i coroczna konferencja odbywająca się w Polsce. Kongres jest forum, którego celem jest diagnoza statusu kobiet w Polsce w różnych obszarach życia społeczno-politycznego od momentu transformacji ustrojowej, a także działania na rzecz jego poprawy. Pierwszy Kongres Kobiet odbył się w 2009 w Warszawie i od tej pory organizowany jest corocznie. W skład Rady Programowej Kongresu Kobiet wchodzi ponad 200 kobiet ze świata nauki, polityki, sztuki oraz innych dziedzin życia publicznego. Są to między innymi: Henryka Bochniarz, Magdalena Środa, Jolanta Fedak, Krystyna Janda. Członkiniami Rady do śmierci były Krystyna Bochenek, Grażyna Gęsicka, Izabela Jaruga-Nowacka, Maria Kaczyńska, Barbara Skarga, Jolanta Szymanek-Deresz. Z członkostwa w Radzie dobrowolnie zrezygnowały Jolanta Kwaśniewska oraz Henryka Krzywonos.

  Stowarzyszenie Lekarzy Kolejowych R.P., jedna z działających w okresie międzywojennym w środowisku pracowników kolejowych organizacji związkowych, powstała w 1929 jako Zrzeszenie Lekarzy Kolejowych.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Folia Cardiologica Excerpta – to skierowany do lekarzy kardiologów i internistów dwumiesięcznik o charakterze naukowo-edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Lech Poloński. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Jacek Kubica.

  Hipertermia ogólnoustrojowa – zwana również hipertermią całego ciała (ang. Whole Body Hyperthermia - WBH) jako metoda wspomagająca leczenie onkologiczne oparta jest na naturalnych reakcjach żywego organizmu na wysoką temperaturę. Mechanizmy te, które naturalnie wykształciły się do walki z poważnymi schorzeniami, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do leczenia oraz niesienia ulgi w terapii chorób przewlekłych i złośliwych. Hipertermia ogólnoustrojowa całego ciała oznacza temperaturę ciała, która jest wyższa od normalnej. Wysoka temperatura ciała jest często spowodowana chorobami, takimi jak gorączka lub udar cieplny. Jednak kontrolowane wywołanie hipertermii ogólnoustrojowej w warunkach medycznych, jest skutecznie stosowane jako terapia w leczeniu różnych schorzeń, przede wszystkim zmian nowotworowych. Menodotos z Nikomedii (II w. n.e.?) – filozof i lekarz. Chronologia jego życia jest trudna do ustalenia ze względu na brak przekazów źródłowych - badacze przypuszczają, że żył w II w. Należał do szkoły lekarzy "empiryków" w Aleksandrii, która wraz z innymi wielkimi szkołami lekarskimi starożytności wywarła znaczny wpływ na rozwój sceptycyzmu. W filozofii reprezentował radykalny sceptycyzm nawiązujący bezpośrednio do Pirrona, wolny od wpływów akademizmu. Jako lekarz miał duże znaczenie, rozpowszechnił szeroko szkołę lekarzy "empiryków" (zapoczątkowaną w III w. p.n.e. przez Filinosa z Kos, rozwijaną przez Serapiona z Aleksandrii i Herakleidesa z Tarentu). Na jego duże znaczenie jako lekarza wskazują liczne (choć często polemiczne, zwłaszcza w aspekcie moralnym) wzmianki u Galena o Menodotosie. Znamy jednak bardzo niewiele świadectw jego myśli filozoficznej.

  Hiperdiagnoza - termin używany przez lekarzy. Pacjent, u którego stwierdzono jakąś chorobę, a na nią nie cierpi, w razie wdrożenia terapii narażony jest na skutki uboczne leczenia (które czasem mogą być bardzo poważne). Uznaje się to jednak za mniejsze zło niż nierozpoznanie choroby, co groziłoby jej skutkami w razie nie zastosowania żadnego postępowania.

  Dodano: 11.04.2012. 15:04  


  Najnowsze