• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa Polski wezyr Merefnebef na UKSW w Warszawie

  07.03.2012. 08:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ekspozycję prezentującą 100 barwnych fotografii ilustrujących polsko-egipskie wykopaliska archeologiczne w Sakkarze, które znajdują się obok piramidy schodkowej wzniesionej ok. 4600 lat temu przez faraona Dżesera (Neczericheta), można będzie obejrzeć od 14 marca do 14 czerwca w Instytucie Archeologii UKSW w Warszawie.

  W trakcie kilku sezonów badawczych, kierowanych przez prof. Karola Myśliwca, odsłonięto dziesiątki grobowców datowanych głównie na schyłkowy okres Starego Państwa (ok. 2100 p.n.e.). Światową sensacją stało się odkrycie w 1997 roku bogato dekorowanej kaplicy nieznanego nauce wezyra o imieniu Merefnebef. Za monograficzną publikację tego grobowca pt. "The Tomb of Merefnebef" (2004) prof. Karol Myśliwiec otrzymał Nagrodę FNP w 2005 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, która określana często jest polskiego Nobla.

  Wernisaż ekspozycji będzie połączony z prelekcją prof. K. Myśliwca pt. "O archeologii inaczej", która odbędzie się 14 marca o godz. 14.00.

  Wystawa była prezentowana w kilku miastach w całej Polsce, odnosząc duży sukces frekwencyjny. Po raz pierwszy gościć ją będzie Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspozycję przygotowało Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Instytutem Archeologii UKSW.

  Na tegorocznej wystawie po raz pierwszy zostaną zaprezentowane współczesne kopie zabytków odkrytych przez polskich archeologów w Sakkarze. Będzie można zobaczyć wiernie odwzorowane naczynia grobowe wykonane w skali 1:1 oraz fragment dekorowanych tzw. ślepych wrót należących do kapłana Ni-pepi, który żył pod koniec okresu Starego Państwa (ok. 2200 p.n.e.).

  Kuratorem wystawy jest dr Fabian Welc z Instytutu Archeologii UKSW. Ekspozycję można oglądać w godz. 9.00 - 16.00.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Maria Karina Miśkiewicz, (ur. 1933 w Warszawie), prof. dr hab., archeolog. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim; pracowała w Państwowym Muzeum Archeologicznym, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, a wreszcie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie reaktywowała zamierającą Sekcję Archeologii Chrześcijańskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Specjalizuje się w archeologii wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza i Podlasia. Jakub Lewicki - specjalista z zakresu architektury i historii sztuki, szczególnie okresu modernistycznego; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.

  Tadeusz Kamiński (ur. 24 października 1967 w Warszawie) – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WNHiS UKSW). Wojciech Marian Góralski (ur. 19 marca 1939 w Poznaniu) — polski prawnik i kanonista, specjalista prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i konkordatowego, duchowny rzymskokatolicki. Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor zwyczajny UKSW. Zajmował stanowisko prorektora UKSW oraz dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W powszechnym plebiscycie wygrał tytuł „Płocczanin Roku 2004”

  Przemysław Urbańczyk (ur. 21 października 1951) - prof. dr hab., mediewista archeolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; poprzednio wykładowca w Instytucie Historii w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Opublikował ponad 240 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku. Mieczysław Omyła (ur. 19 grudnia 1941 w Soblówce) - prof. dr hab., logik, filozof. Od 1991 pełni funkcję Kierownika Zakładu Logiki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca logiki na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Leon Szot - prof.UKSW dr hab. polski ksiądz katolicki, kapelan wojskowy, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UKSW. Od 2009 jest kapelanem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i kanclerzem kurii Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Najważniejsze publikacje : - Obecni do końca. Wyd. Bonus Liber. Warszawa 2010. - Znaczenie wsparcia społecznego w pozytywnej readaptacji osób wchodzących w konflikt z prawem. Studium z pracy socjalnej. Wyd. KUL. Lublin 2011. Marek Michalski - polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, specjalista z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (WPiA UKSW) - wydział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego utworzony wraz z przekształceniem Akademii Teologii Katolickiej w uniwersytet w 1999 roku. Do roku 2005 funkcjonował pod nazwą Wydział Prawa. Kształci studentów w kierunkach:

  Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Saeculum Christianum - czasopismo naukowe (półrocznik) wydawane przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poświęcone głównie problematyce historii, historii sztuki i archeologii. Michał Janusz Parczewski (ur. 1946 ) - prof. dr hab., polski archeolog specjalizujący się w archeologii średniowiecza, początkach kultury słowiańskiej w Polsce, wczesnośredniowiecznym osadnictwie w Karpatach. Pracownik Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii UJ. Profesor w Instytucie Archeologii UJ oraz Instytucie Archeologii URz, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Studia z zakresu archeologii Polski i powszechnej ukończył w roku 1969 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1978 obronił pracę doktorską, następnie w roku 1989 rozprawę habilitacyjną. W roku 1993 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Brał udział w ekspedycjach archeologicznych na terenie Małopolski i Śląska, a także w południowo-zachodniej Bułgarii w latach 1979-1982 oraz na Spitsbergenie w roku 1982. W roku 1996 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).

  Dodano: 07.03.2012. 08:19  


  Najnowsze