• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyzwanie dla innowacji społecznej - Innowacja innowacji poprzez badania naukowe - 100 lat po Schumpeterze, Wiedeń, Austria

  19.08.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 września 2011 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Wyzwanie dla innowacji społecznej - Innowacja innowacji poprzez badania naukowe - 100 lat po Schumpeterze".

  Promowanie innowacyjności będzie kamieniem węgielnym przyszłych europejskich strategii finansowania badań naukowych. Cele wyznaczone w strategii UE2020 wymagają szerszej koncepcji innowacyjności, w tym wymiaru społecznego w innowacjach technologicznych i biznesowych oraz wprowadzenia spójnego pojęcia innowacji społecznej we wszystkich sektorach społeczeństwa.
  Konferencja poświęcona będzie tematom badań związanym z innowacyjnością społeczną w obszarze "Nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych" (SSH) tematu "Współpraca" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Chociaż koncepcja innowacyjności społecznej nie jest nowa, to jednak dopiero niedawno została uznana za kluczowy komponent innowacyjności w debacie nad polityką europejską.

  Konferencja położy nacisk na znaczenie innowacyjności społecznej oraz definiowanie przyszłych tematów badawczych w jej zakresie. Ugruntuje innowacyjność społeczną jako integralną część innowacyjności i promować będzie zintegrowaną koncepcję innowacyjności, która obejmuje wymiary gospodarcze, kulturowe i społeczne. Zaprezentowane zostaną postępy w naukowej konceptualizacji innowacyjności społecznej i w badaniach naukowych nad innowacyjnością na rzecz rozwoju zrównoważonego pod względem społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Wreszcie będzie także promowane wdrażanie SSH w 7PR.

  Trzydniowa konferencja zgromadzi międzynarodową społeczność naukową, by promować interdyscyplinarne badania realizowane w ramach współpracy w tej dziedzinie. Odbędzie się również szereg sesji poświęconych różnym problemom, od polityki i debaty, po sieciowanie i uczestnictwo w 7PR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (skrót INT) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Komisja została powołana do życia 29 października 2010. Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związana z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadaniami. Kwestia społeczna to bariera w społeczeństwie, uniemożliwiająca mu osiągniecie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Politycy społeczni powinni zatem dążyć do minimalizacji a wręcz likwidacji kwestii społecznej. Pozycja społeczna wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna jaką odgrywać powinna jednostka. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa.

  Dynamika społeczna – jeden z dwóch (obok statyki społecznej) głównych działów socjologii, których utworzenie postulował Auguste Comte. Zadaniem dynamiki społecznej miało być badanie procesu rozwoju społecznego, w przeciwieństwie do statyki społecznej, która zajmować się miała budową porządku społecznego. Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS, O.P.S w miastach często też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – jednostka w systemie pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Zgodnie z prawem działają w każdej gminie. Kierują osoby potrzebujące do domów pomocy społecznej lub kwalifikują do wypłaty zasiłku. Przede wszystkim prowadzą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowanie społecznym. Podmioty polityki społecznej – osoby prawne zajmujące się prowadzeniem polityki społecznej. Są to podmioty odpowiedzialne za likwidowanie różnic społecznych, za wyrównywanie szans życiowych ludzi potrzebujących jak i za poprawę ich położenia materialnego.

  Odpowiedzialność społeczna - postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Najkrócej ujmując to zaangażowanie każdego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej. Obywatele mają nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczeństwa i wspólnoty. Dzień Solidarności Społecznej – ogólnopolska inicjatywa społeczna. Ideą DSS jest mobilizowanie społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji na problem, który w danym roku jest tematem przewodnim obchodów DSS.

  Profilaktyka społeczna – ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi to znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej.

  Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.

  Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach:

  Dodano: 19.08.2011. 15:37  


  Najnowsze