• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Za trzy miesiące BioForum 2010 w Łodzi

  18.02.2010. 19:31
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Tegoroczne BioForum - międzynarodowa platforma prezentacji usług badawczych dla biosektora, które są oferowane nie tylko przez firmy, ale głównie przez uczelnie oraz instytuty naukowe - odbędzie się w dniach 19-21 maja w Łodzi. Do aktualnej edycji zaproszono rekordową liczbę instytutów, które przedstawią osiągnięcia realizowanych prac badawczo-rozwojowych.

  Swoją ofertę współpracy z biznesem zaprezentują m.in. Masaryk University, Instytut Biologii Medycznej PAN, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Uniwersytet Jagielloński oraz Latvian Biomedical Research and Study Centre.
  Dzięki uczestnictwu w BioPartneringu instytuty te zyskają możliwość nawiązania długofalowej współpracy z partnerami środowiska nauki i biznesu. BioPartnering realizuje przesłanie BioForum 2010 - umożliwia i promuje dialog między nauką a biznesem w sektorze LifeScience, kluczowy dla podtrzymania dynamiki rozwoju obu tych dziedzin.

  "Jest wiele przykładów długofalowej współpracy, np. między firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi a ośrodkami badawczo-rozwojowymi" - przekonuje kierująca projektem Monika Sowińska. Na przykład - dodaje - dzięki owocnym relacjom firmy CelonPharma, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, CelonPharma uzyskała osiągnięcia, umożliwiające dołączenie do grona światowych liderów w zakresie wdrażania technologii siRNA do celów terapeutycznych.

  Międzynarodowe targi BioForum organizuje zespół prof. Tadeusza Pietruchy, pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i twórcy firmy Bio-Tech Consulting, jednej z nielicznych polskich spółek zajmujących się procesem komercjalizacji.

  "Wyszukujemy projekty aplikacyjne, powstałe w polskich laboratoriach, chronione od strony własności intelektualnej" - mówi w portalu IP HUB prof. Pietrucha. Jak dodaje, zadaniem firmy Bio-Tech Consulting jest wyszukiwanie, przetwarzanie oraz gromadzenie informacji o projektach badawczo-rozwojowych z zakresu biomedycyny, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej i biofarmacji oraz przekształcanie ich na projekty biznesowe. Konsultanci poszukują partnerów biznesowych dla polskich naukowców i firm oraz pomagają w ocenie realizacji projektów na każdym etapie ich wdrażania.

  Profesor zaznacza, że takich projektów wciąż jest zbyt mało. Jego zdaniem, problem wynika z wygodnictwa. Łatwiej jest publikować w czasopismach naukowych prace poznawcze, niż opracować projekt, który musi się obronić rynkowo, a więc innowację, która zaspokoi konkretne potrzeby. Weryfikatorem takiej pracy nie jest recenzent a rynek.

  "Staramy się inicjować zakładanie firm biotechnologicznych. Żeby taka firma powstała, trzeba mieć przede wszystkim dobry projekt - dobry, a więc również zabezpieczony pod względem jego wartości intelektualnej" - tłumaczy prof. Pietrucha sympatykom projektu IP HUB, popularyzującego wiedzę o ochronie IP.

  Prof. Pietrucha podkreśla, że ochrona własności intelektualnej w biotechnologii ma bardzo konkretny wymiar finansowy.

  "Własność intelektualna jest dobrze chroniona, jeśli jest zabezpieczona patentem co najmniej polskim, a najlepiej amerykańskim lub europejskim. Tymczasem w Polsce nawet krajowych zgłoszeń patentowych w obszarze biotechnologii i biobiznesu jest bardzo mało w porównaniu z liczbą publikacji pochodzących z laboratoriów" - mówi ekspert.

  Do rozpoczęcia działalności skłoniły profesora doświadczenia i obserwacje wyniesione z pobytu w USA. Jego firma jest rozpoznawana w środowisku naukowców i przedsiębiorców działających w tzw. obszarze biobiznesu, czyli w sektorze farmaceutycznym, biotechnologicznym i kosmetycznym.

  Więcej informacji o ostatnich inicjatywach Bio-Tech Consulting w serwisie Nauka w Polsce: Innowacje dla piękna.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Instytut Badań Fizykomedycznych, IBF – część Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Primax Medic stanowiąca dział badawczo rozwojowy (R&D) firmy, z którym to współpracują specjaliści renomowanych instytucji naukowych oraz klinicznych . Część z nich skupiona jest w Radzie Naukowej , która zapewnia wysoki poziom merytoryczny opracowanych w IBF innowacyjnych technologii . Dotyczy to w szczególności modelu elektrycznej pracy serca SFHAM oraz systemu do magnetostymulacji MagneticUnit . Park technologiczny Miasteczko Multimedialne (ang. Multimedia City) – projekt realizowany w Nowym Sączu od roku 2006 przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z inicjatywy WSB-NLU. Głównym celem projektu jest inicjowanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem w testowaniu, inkubowaniu oraz wdrażaniu (komercjalizacji) innowacyjnych projektów z zakresu nowoczesnych technologii do gospodarki.

  Alians strategiczny - połączenie współpracy i konkurencji w pewnej grupie przedsiębiorstw dostarczających gamę produktów częściowo komplementarnych; umowa między konkurentami, na zasadach partnerstwa. Czasami alians odbywa się bez umowy. Alians strategiczny pomaga wprowadzić firmę na nowy rynek, wymienić doświadczenia i wiedzę pomiędzy współpracującymi firmami. Obecnie jego popularność jest związana z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw, jest bowiem alternatywą dla innych form podejmowania działalności poza granicami kraju. Stąd też najczęstszą formą współczesnych aliansów to alianse międzynarodowe. Alians strategiczny ma na celu rozszerzenie działalności firmy i poprawę jej konkurencyjności. Są to porozumienia zawierane wówczas, gdy na łączenie się firm nie pozwalają przepisy antymonopolowe. Opierają się w dużym stopniu na integracji działalności, co sprzyja ich trwałości. Instytut Geopolityki – ośrodek badawczy, powstały w Częstochowie 23.06.2007 r. Jest on ośrodkiem pozarządowym, w którym jest badana i poznawana geopolityka. Dziedzina ta ma wiele znaczeń, ale najpopularniejsze są trzy: geopolityka jako nauka, paradygmat badawczy, doktrynę polityczną. Instytut Geopolityki ma swój określony cel „jest nie tylko popularyzacja wiedzy z tego zakresu, lecz również wypełnianie roli swoistego laboratorium myśli […] Jedną z form naszej działalności jest umożliwienie prezentacji własnych publikacji dojrzałym, jak i początkującym geopolitykom.W naszym środowisku geopolitykę rozumiemy jako interdyscyplinarną naukę zajmującą się badaniem zależności ci między przestrzenią geograficzną a ośrodkami siły”. Obszary jakie przede wszystkim interesują Instytut to stosunki międzynarodowe, badanie bezpieczeństwa oraz obronności, nauka o geografii, nauki polityczne.

  Tieto (wcześniej TietoEnator) jest międzynarodową firmą wytwarzającą oprogramowanie. Jest aktywna w około 30 krajach, aktualnie zatrudnia ponad 18 000 pracowników z branży informatycznej, głównie inżynierów oprogramowania. Należy do największych firm europejskich tworzących oprogramowanie na zlecenie. Tieto, oprócz rynku oprogramowania, działa na rynku outsourcingu, świadcząc usługi firmom w zakresie obsługi sieci komputerowych, serwerów, baz danych, bezpieczeństwa informacji, itd. Głównym rynkiem operacji firmy jest bankowość, opieka zdrowotna, telekomunikacja i multimedia oraz energetyka. Firma TietoEnator powstała z połączenia dwóch skandynawskich firm: Tieto Corp. z Finlandii i Enator AB ze Szwecji, 7 lipca 1999. Po połączeniu firma rozpoczęła swoją ekspansję na Europę, głównie poprzez przejęcia mniejszych firm z branży, czym zdobywała sobie większy rynek i zmniejszała liczbę konkurentów. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.


  Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu - zakład doświadczalny będący częścią instytutu badawczego, której podstawowym celem działalności jest pełne i rzetelne zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb klientów w zakresie prac badawczo-rozwojowych, produkcji jednostkowej i małoseryjnej, produkcji doświadczalnej, badań laboratoryjnych i certyfikacji wyrobów oraz prac wydawniczych i normalizacyjnych. Mieści się w Międzylesiu przy ulicy Wojska Polskiego 51. Mapei – międzynarodowa firma zajmująca się produkowaniem klejów i innych produktów chemii budowlanej. Firma powstała w 1937 roku z główną siedzibą w Mediolanie. Obecnie grupa Mapei liczy 68 oddziałów w 27 państwach na 5 kontynentach. W strukturach firmy funkcjonuje 18 laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz 58 zakładów produkcyjnych, z których każdy wyposażony jest we własne laboratorium kontroli jakości.

  Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) – polska organizacja gromadząca dane przyrodnicze. Działa od 2003 w ramach międzynarodowego systemu GBIF, w którym Polska ma status członka stowarzyszonego. KSIB to sieć naukowa skupiająca większość wiodących polskich ośrodków naukowych, w tym 21 instytucji członkowskich (samodzielne instytuty naukowe oraz uczelnie) oraz współpracujące z siecią 4 instytucje i jedną organizację pozarządową. Pracami Sieci kieruje Rada Koordynacyjna. Węzeł koordynujący pracę sieci mieści się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi – istniejąca od 1981 r. społeczna organizacja pozarządowa, od 2004 r. stowarzyszenie, którego głównym celem jest gromadzenie pamiątek po łódzkich tramwajach, pielęgnowanie tradycji zawodu motorniczego oraz prowadzenie prac badawczo-historycznych nad dziejami komunikacji zbiorowej w Łodzi i aglomeracji łódzkiej. Klub działa we współpracy z Muzeum Komunikacji Miejskiej w Łodzi przy MPK-Łódź.

  Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (w skrócie KCPZwMP, ang. National Centre for Workplace Health Promotion, w skrócie NCWHP) – czołowy w Polsce ośrodek badawczo-wdrożeniowy zajmujący się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Funkcjonuje od 1 grudnia 1996 w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi powołanym przez Ministra Zdrowia w 1952 roku. Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  Europlanet jest siecią łączącą europejskich naukowców, zajmujących się planetologią. Celem Europlanet jest promowanie współpracy oraz komunikacji pomiędzy współpracującymi instytucjami oraz wspieranie misji kosmicznych badających Układ Słoneczny. Europlanet koordynuje zadania w zakresie planetologii w celu osiągnięcia długoterminowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami zaangażowanymi w tą dyscyplinę naukową. Instytut Estoński - został założony w 1989. Pomysłodawcą był prezydent Estonii- Lennart Meri. Działalność instytutu jest wspierana przez Ministerstwo Kultury. Większość projektów jest finansowana przez kilka niezależnych źródeł. Zakładając powszechny instytut, jednostka ta miała podążać modelem różnych organizacji, które skutecznie wprowadzają i szeroko rozpowszechniają kulturę ich krajów na cały świat (np. British Council, Instytut Szwedzki, Duński Instytut Kulturalny, Goethe Institut). Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest wieloletnim partnerem- szczególnie w zakresie przygotowywania publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych o Estonii. Ponadto, instytut posiada na swoim koncie ogromną liczbę projektów we współpracy z innymi instytucjami. Współdziała też ze społeczeństwem, osobami prywatnymi oraz innymi podmiotami.

  Biuro Współpracy z Gospodarką - jednostka administracji centralnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w listopadzie 2011 roku w celu rozwoju współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym a także wsparcia procesów transferu i komercjalizacji technologii. Obecnie nadzoruje prace związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu SPIN-TECH prowadzonego przez NCBiR. Sprawy Nauki - ogólnopolski, niezależny miesięcznik publicystyczno - informacyjny traktujący o nauce w Polsce, polityce naukowej, organizacji i finansowaniu badań, związkach nauki z gospodarką, ze sztuką oraz popularyzujący osiągnięcia polskich uczonych i ośrodków naukowych. Pełni też rolę forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego w Polsce. Skierowany głównie do placówek naukowych oraz środowisk opiniotwórczych.

  [email protected] to jeden z matematycznych projektów naukowych, opierających się na technice przetwarzania rozproszonego. Projekt stara się rozwiązać jeden z najważniejszych problemów matematycznych – szuka trójek związanych z hipotezą ABC. Projekt koordynowany jest przez Instytut Matematyki Uniwersytetu w Leiden oraz Kennislink, holenderski instytut promujący naukę w Holandii. Instytut Elektrotechniki (IEL) – instytut badawczy, którego podstawowym celem działalności jest pełne i rzetelne zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb klientów w zakresie prac badawczo-rozwojowych, produkcji jednostkowej i małoseryjnej, produkcji doświadczalnej, badań laboratoryjnych i certyfikacji wyrobów oraz prac wydawniczych i normalizacyjnych. Znajduje się w Międzylesiu w warszawskiej dzielnicy Wawer, a dyrektorem instytutu od 8 grudnia 2008 jest dr hab. Wiesław Wilczyński.

  Dodano: 18.02.2010. 19:31  


  Najnowsze