• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w zakresie reformy szkolnictwa wyższego poprzez międzynarodową współpracę uniwersytecką w ramach programu T

  09.11.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w zakresie reformy szkolnictwa wyższego poprzez międzynarodową współpracę uniwersytecką w ramach programu Tempus.

  Tempus to program Unii Europejskiej, który wspiera modernizację szkolnictwa wyższego na obszarze okalającym UE. Promuje współpracę instytucjonalną między Unią Europejską a krajami partnerskimi, skupiając się na reformie i modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Bałkanów Zachodnich i regionu śródziemnomorskiego.

  Bieżący etap programu Tempus obejmuje lata 2007 - 2013. Od rozpoczęcia programu w roku 1990 współpraca uczelni wyższych w ramach programu Tempus przyczynia się do skutecznego budowania instytucji świata akademickiego między Unią Europejską a krajami partnerskimi.

  Celem zaproszenia do składania wniosków jest promowanie wielostronnej współpracy między instytucjami, władzami oraz organizacjami działającymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego w państwach członkowskich UE i krajach partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem reformy i modernizacji szkolnictwa wyższego.

  Dwa główne instrumenty współpracy w ramach tego zaproszenia to:
  - projekty wspólne: projekty oparte na podejściu oddolnym, mające na celu modernizację oraz reformę na poziomie instytucjonalnym (uczelni). Zadaniem projektów wspólnych jest transfer wiedzy pomiędzy uczelniami, organizacjami i instytucjami z państw UE oraz krajów partnerskich, jak również odpowiednimi jednostkami w krajach partnerskich.
  - działania strukturalne: projekty, które mają przyczynić się do rozwoju i reformy systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich oraz podniesienia poziomu ich jakości i znaczenia, jak również do zwiększenia dobrowolnej zbieżności z rozwiązaniami UE. Działania strukturalne będą miały na celu wsparcie reform strukturalnych w systemach szkolnictwa wyższego oraz rozwój ram strategicznych na szczeblu krajowym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  TEMPUS jest programem pomocowym Unii Europejskiej wspierającym współpracę między uczelniami z krajów UE i z krajów partnerskich, a także wspierającym podnoszenie jakości kształcenia i reformy w sektorze szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. Został on uruchomiony na podstawie decyzji Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej w roku 1990. Program TEMPUS-PHARE realizowany był w latach 1990-2000. Ostatnie projekty programu TEMPUS-PHARE, w których udział brały polskie uczelnie zostały zakończone w październiku 2001 roku. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym. Lista uczelni w Republice Południowej Afryki obejmuje reformę systemu szkolnictwa wyższego z 2004 roku. Jednym z działań reformatorskich było łączenie małych uczelni w większe instytucje i przemianowanie wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego na "uniwersytety" (wcześniej było kilka rodzajów instytucji szkolnictwa wyższego). Krajowe uczelnie i technika które zostały połączone w większe ośrodki, a więc nie istnieją są wymienione na końcu artykułu.

  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wysoką średnią ocen oraz wykazującym się aktywnością i osiągnięciami naukowymi. Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *).

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – zrozumiały w kontekście krajowym i międzynarodowym opis kwalifikacji zdobywanych w systemie szkolnictwa wyższego w danym kraju.

  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wybitne osiągnięcia sportowe. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego – proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego w cel, funkcje i sposób działania instytucji szkolnictwa wyższego. W praktyce proces ten przyjmuje postać budowania strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na poziomie państwa, władz samorządowych i poszczególnych instytucji, aktywnej polityki pozyskiwania studentów zagranicznych, zagranicznego marketingu uczelnianego, tworzenia międzynarodowych ścieżek studiów, integrowania treści globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, dostosowywanie infranstruktury uczelni do potrzeb działania, tworzenia i wdrażania programów wspierających mobilność studencką etc.

  Polska Komisja Akredytacyjna (do 30.09.2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) – jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego, powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i działającym niezależnie na rzecz jakości kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.

  Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 09.11.2011. 15:49  


  Najnowsze