• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zatrudnienie a ubóstwo - rola partnerów społecznych w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Bruksela, Belgia

  28.09.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 20 października 2010 r. w Square Brussels Meeting Centre w Belgii odbędzie się spotkanie pt. "Zatrudnienie a ubóstwo - rola partnerów społecznych w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym".

  Konferencja organizowana przez Europejskie Obserwatorium Społeczne (OSE) odbywać się będzie pod auspicjami Belgijskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w kontekście Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. OSE jest partnerem sieci doskonałości pod nazwą "Godzenie pracy i dobrobytu w Europie" (Recwowe), która wspierana jest w ramach programu unijnego pt. "Nauki społeczne i humanistyczne" (SSH).

  Na jednodniowe wydarzenie złożą się cztery główne sesje pod następującymi tytułami:
  - Ubóstwo to sprawa każdego!
  - Kiedy zatrudnienie nie wystarcza - biedni zatrudnieni
  - Aktywne włączenie społeczne i jakość zatrudnienia
  - Podsumowujący okrągły stół: "Współpraca na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego"

  Wśród oczekiwanych dygnitarzy ma pojawić się Joëlle Milquet, zastępca premiera Belgii odpowiedzialna za sprawy zatrudnienia i równości szans oraz politykę migracyjną i azylową, jak również Philippe Courard, sekretarz stanu odpowiedzialny za integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Przewidziano także prelekcję Roberta Verrue, dyrektora generalnego ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans przy Komisji Europejskiej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - inicjatywa powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008. Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, aby podkreślić zaangazowanie unii Europejskiej w eliminację ubóstwa. Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. Reifikacja jest to proces, w wyniku którego jednostka społeczna postrzega zjawiska i procesy społeczne, tak jakby były one pozaspołeczne, niezależne od działań społecznych. Przykładowo normy prawne mogą być postrzegane jakby nie były wytworem społecznym, lecz upatruje się w nich ingerencji sił wyższych, Boga, bogów lub innych sił.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to, że zjawiska przyrodnicze w przeciwieństwie do społecznych istnieją niezależnie od działań ludzkich.

  Integracja społeczna – termin w socjologii i innych naukach społecznych oznaczający w ogólności proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. mniejszości narodowe, uchodźcy, emigranci i repatrianci, itp., i w konsekwencji uzyskanie możliwości, praw i usług dotychczas dostępnych tylko dla większości. Jest to jednocześnie zjawisko pełne sprzeczności, gdyż wymaga akceptacji obu stron, co nie jest sprawą oczywistą, gdyż może oznaczać konieczność wyrzeczenia się przez jedna lub obie strony pełni lub części swojej tożsamości rozumianej jako role społeczne, wartości, normy, zwyczaje, tradycja, prawo, światopogląd, nawet język. Uporządkowanie społeczne (ang. social ordering) jest to uszeregowanie możliwych sytuacji stanów społecznych lub świata, w których może się znaleźć społeczeństwo. Obejmuje takie sytuacje, które są obojętne względem siebie, preferowane lub gorsze od innych, ze społecznego punktu widzenie.

  Społeczne włączenie (social inclusion) – polityka wyrównywania społecznych różnic między ludźmi mającymi dostęp do nowej wiedzy a tzw. Wykluczonymi. Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Fundacja Barka to organizacja pozarządowa, założona w roku 1989 przez Marię Garwolińską. Działa na terenie całej Polski, w obszarze zaniedbanych grup społecznych, prowadzi dla nich m.in. domy pomocy. Walczy z tzw. wykluczeniem społecznym.

  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności.

  Stosunek społeczny – normatywnie określona relacja i oczekiwany schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikająca z posiadanych przez nich ról i pozycji społecznych, podlegająca kontroli społecznej. Środowisko społeczne to względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój, zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, jak:

  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Dodano: 28.09.2010. 15:37  


  Najnowsze