• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbliża się Konferencja Hydrograficzna w Poznaniu

  13.10.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencja Hydrograficzna pt. "Woda - Środowisko - Zmiany" odbędzie się w Poznaniu i Dymaczewie w dniach 21-23 października. Spotkanie jest organizowane z okazji 50-lecia Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM.

  Organizatorzy - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM, Fundacja UAM, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Poznański, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - zwracają uwagę na postępującą degradację zasobów wodnych, konieczność monitoringu środowiska wodnego i prognozowanie jego przyszłych przemian.

  "Środowisko wodne zmienia się zarówno ze względów naturalnych, jak i pod wpływem działalności człowieka" - powiedziała PAP dr Renata Graf z Komitetu Organizacyjnego Konferencji. - Człowiek agresywnie w nie ingeruje, a jego wpływ uwidacznia się m.in. w składzie chemicznym wód."

  Podczas konferencji będzie mowa m.in. o obiegu wody w środowisku naturalnym i przekształconym, hydroinformatyce w zarządzaniu i prognozowaniu zasobów wodnych, ekohydrologii, monitoringu wód i XXV-leciu realizacji Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000.

  Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu zajmuje się m.in. hydrologią historyczną; obszarami miejskimi i regionalnymi; zmianami obiegu wody; zanikiem, termiką i zlodzeniami jezior; modelowaniem migracji zanieczyszczeń.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – jeden z siedmiu Regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce. Podlega on Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obsługuje dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, będącego faktycznym organem administracji rządowej niezespolonej, realizującym zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniącym funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej, w obszarze swego działania. Siedzibą organu jest Wrocław. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (skrót: OSZ) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Zakres jej zadań obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony jego nieodnawialnych zasobów, gospodarki wodnej, dróg wodnych śródlądowych, meteorologii, hydrologii, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej. Adam Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.

  Historia Naturalna Polski – polski telewizyjny serial dokumentalny poświęcony ewolucji środowiska naturalnego Polski w dziejach Ziemi. Film realizowany był przez ekipę Akademickiej Telewizji Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, pierwsze zdjęcia do filmu rozpoczęły się już w 2001 roku. Współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Serial emitowany był na antenie TVP1. Kataster wodny – system informacyjny o gospodarowaniu wodami (dla obszaru państwa prowadzony przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), a da regionów przez dyrektorów RZGW). Udostępniany on jest nieodpłatnie. Również organy administracyjne, jednostki badawcze, zakłady i właściciele urządzeń wodnych zobowiązani są do udzielania koniecznych informacji nieodpłatnie.

  Henryk Słota (ur. 4 kwietnia 1944 r., w Katowicach, zm. 26 kwietnia 2006), polski uczony, inżynier inżynierii środowiska, profesor Politechniki Krakowskiej i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, członek wielu organizacji naukowo-technicznych, między innymi: Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk PAN (w latach 1990-96 członek Prezydium oraz Przewodniczący Sekcji Systemów Gospodarki Wodnej), Komisji Głównej ds. Rozwoju i Eksploatacji Systemów Wodnych i Melioracyjnych NOT (od 1986 r.), Państwowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (w latach 1997-98 przewodniczący Rady).
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – polska jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, która realizuje zadania związane z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej działają na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 115 poz. 1462), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 878) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 19 z dnia 5 czerwca 2007 roku. Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne).

  Michał Żurawski (ur. 1927 w Poznaniu, zm. 5 listopada 1985 tamże) – prof. dr hab., kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – publiczna instytucja finansowa, działająca od 1989 roku, najpierw jako fundusz celowy, a od 2010 roku jako państwowa osoba prawna. Głównym celem działania jest udzielanie finansowego wsparcia największym lub ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

  Odwodnienie hipertoniczne – zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do niedoboru wody w organizmie, przebiegające z podwyższoną molalnością płynów ustrojowych, czyli ich hipertonią. Jednolita część wód (JCW) – podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Jednolita część wód jest pojęciem obejmującym zarówno zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a także przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

  Hydrowęzeł, to pojęcie określające pewien wyodrębniony układ i związany z nim zespół powiązań, odnoszący się do przepływu (obiegu) wody w tymże określonym (wyodrębnionym) przestrzenie i funkcjonalnie układzie, ukształtowanym w celu gospodarczego wykorzystania i kontrolowania zasobów wodnych. Stosowane jest ono zarówno w języku potocznym na określenie różnych obiektów, a nawet elementów instalacji wodnej, jak i w nazewnictwie związanym z obiektami gospodarki wodnej. Jest także utożsamianie z pojęciem węzła wodnego w hydrotechnice, ale tylko w jednym ze znaczeń tego pojęcia rozumianego jako zespół śródlądowych budowli hydrotechnicznych lub jako stopień wodny. SMOK – System Monitoringu i Osłony Kraju – stworzony po tragicznej w skutkach (ekonomicznych, społecznych i gospodarczych) powodzi w roku 1997. Zrealizowany dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Składa się z grupy systemów obserwacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych W skład systemu wchodzi:

  Przewodnienie hipertoniczne – zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do namiaru wody w ustroju, przebiegające z zwiększoną molalnością czyli z hipernatremią. Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych.

  Przewodnienie hipotoniczne - zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do nadmiaru wody w ustroju, przebiegające z zmniejszoną molalnością sodu, czyli z hiponatremią. Ten stan nazywany jest także zatruciem wodnym.

  Dodano: 13.10.2010. 00:47  


  Najnowsze