• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zintegrowana immunologia owadów - od biologii podstawowej po zastosowania środowiskowe, Pułtusk, Polska

  15.02.2013. 12:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 23 - 28 września 2013 r. w Pułtusku, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Zintegrowana immunologia owadów - od biologii podstawowej po zastosowania środowiskowe" (Integrated Insect Immunology: From Basic Biology to Environmental Applications).

  Immunologia owadów stanowi przedmiot intensywnych prac badawczych od ponad stulecia. Obecnie jest zgłębiana na wielu różnych poziomach, od biologii molekularnej i komórkowej po populacje i ekologię. Odporność owadów na czynniki zakaźne ma zasadnicze znaczenie dla ich przetrwania, a także dla zdrowia populacji roślin, zwierząt i ludzi, z którymi wchodzą w bliskie kontakty. Owady roznoszą kilka poważnych chorób człowieka, które szybko się rozprzestrzeniają w wyniku wykształcania oporności na insektycydy przez wektory i lekooporności przez pasożyty.

  Zaawansowaną wiedzę w tym obszarze pozyskuje się dzięki nowym, wielkoskalowym technikom sekwencjonowania oraz metodologiom manipulacji ekspresją genów w całym genomie, zarówno modelowych organizmów genetycznych, jak i owadów, które przynoszą korzyści ludziom i ich środowisku. Od niedawna wiedza ta jest wykorzystywana w celu poprawy życia ludzi.

  Konferencja ma zgromadzić naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin metodologicznych immunologii owadów. Omawiane będą najnowsze postępy w badaniach nad ogólnoustrojową i śluzówkową odpornością wrodzoną, interakcje drobnoustrój-gospodarz oraz odporność ekologiczna i ewolucyjna.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Owady wodne – grupa owadów wyróżniana ze względu na środowisko życia. Owady, które w części lub w całym cyklu życiowym przebywają w środowisku wodnym (żyjąc w zbiornikach wodnych lub na powierzchni wody). Zaliczane są tu rzędy, które w całości (wszystkie gatunki) związane są ze środowiskiem wodnym (w wodzie żyją ich stadia larwalne) jak i poszczególne rodziny z rzędów, których przedstawiciele zasiedlają także środowiska lądowe, zarówno larwy jak i postacie dorosłe. Wśród owadów wodnych trafiają się także gatunki z grup zaliczanych do typowo lądowych, przykładowo ze środowiskiem wodnym związanych jest w Polsce 5 gatunków motyli. W wodzie żyją tylko ich gąsienice. Współcześnie w Polsce występuje około 3400 gatunków owadów wodnych. Odporność – zestaw wszystkich mechanizmów biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej. W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed patogenami.
  Badaniem odporności zajmuje się immunologia. Aby organizm mógł zachowywać odporność, większość szczepień trzeba co pewien czas powtarzać. Pyretroidy – naturalne i syntetyczne środki ochrony roślin używane w celu zwalczania owadów. Są zaliczane do trzeciej generacji insektycydów. Działają wybiórczo. Są trujące dla owadów, a mało szkodliwe dla ludzi i innych organizmów wyższych. Nie działają na grzyby. Stosuje się je często do ochrony drewna.

  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Szacunkowa liczba gatunków owadów wynosi około 1 miliona. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia. Entomologia leśna – dział entomologii oraz dział ochrony lasu (nauki leśne), zajmuje się poznawaniem owadów żyjących w ekosystemie lasu, w szczególności poznaniem morfologii i biologii gatunków ważnych w gospodarce leśnej: szkodników liści, nasion, owoców, szyszek, łyka i drewna, korzeni oraz martwego drewna użytkowego. W badaniach entomologii leśnej uwzględnia się także biologiczne metody ochrony lasu z wykorzystaniem naturalnych wrogów owadów szkodliwych – entomofagów. Głównym zadaniem entomologii leśnej jest ochrona drzewostanów przed szkodliwym oddziaływaniem owadów, zachowanie zdrowotności drzewostanu i zachowanie funkcji produkcyjnych oraz ochronnych. W ostatnim czasie silniej podkreśla się także ekologiczne funkcje lasu i znaczenie owadów w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów leśnych.

  Imidakloprid – insektycyd działający ogólnoustrojowo, należący do grupy związków chemicznych zwanych neonikotynoidami, które działają na układ nerwowy owadów i ze znacznie mniejszą toksycznością na ssaki. Związek ten zakłóca działanie transmisji bodźców w układzie nerwowym owadów. Powoduje blokadę receptorów nikotynowych, prowadząc do akumulacji acetylocholiny, ważnego neuroprzekaźnika, co skutkuje paraliżem bądź śmiercią owada. Środek działa przez kontakt bezpośredni i drogą pokarmową. Imidakloprid wiąże znacznie silniej receptory nerwowe owadów niż ssaków, jest wiec bardziej toksyczny dla owadów niż dla ssaków. Imidakloprid jest na dzień dzisiejszy najszerzej używanym środkiem owadobójczym na świecie. Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

  Klucze do oznaczania owadów Polski – seria wydawnicza Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Całość podzielona została na 39 części. Niektóre z części dodatkowo podzielone zostały na zeszyty (liczniejsze rzędy owadów). Seria wydawnicza ukazuje się od wielu lat, nie wszystkie zaplanowane zeszyty jeszcze się ukazały. Klucze do oznaczania owadów są pomocą przy oznaczaniu gatunków owadów żyjących w Polsce. Hotel dla owadów, hotel dla insektów – sztuczna budowla z materiałów naturalnych, zapewniająca różnym gatunkom owadów schronienie i możliwość budowy gniazd, szczególnie podczas zimy. Kształt, użyte materiały i rozmiary budowli zależą od jej celu i wymagań owadów, jakie chce się zwabić.

  W immunologii odpornością swoistą czyli układem swoistej odpowiedzi immunologicznej nazywa się typ odporności zależny od rozpoznawania antygenów przez przeciwciała i receptory rozpoznające antygen limfocytów T i limfocytów B.

  Holometabola, znane też pod nazwą Endopterygota – klad owadów uskrzydlonych (Pterygota) charakteryzujących się miękkim ciałem i brakiem widocznych zewnętrznie zalążków skrzydeł w stadiach larwalnych oraz występowaniem w rozwoju stadium poczwarki – są to owady o przeobrażeniu zupełnym (holometaboliczne). Grupa ta obejmuje większość (80–85%) współcześnie żyjących owadów – jest więc najliczniejszą w gatunki linią rozwojową zwierząt. Tradycyjnie owady holometaboliczne przeciwstawiane są owadom o przeobrażeniu niezupełnym (hemimetabolicznym).

  Straszyki, patyczaki (Phasmida, Phasmatodea, Cheleutoptera) – rząd owadów obejmujący ok. 3 tysięcy gatunków owadów skrzydlatych o przeobrażeniu niezupełnym, czyli hemimetabolicznym. Selekcja klonalna lub inaczej teoria selekcji klonalnej – proces, dzięki któremu odpowiedź odpornościowa limfocytów B jest swoista. Termin ten odnosi się także do limfocytów T. Opisanie w 1958 roku teorii selekcji klonalnej przez Burneta i współpracowników stało się jednym z kamieni milowych immunologii.

  Dodano: 15.02.2013. 12:17  


  Najnowsze