• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radio

  07.09.2009. 15:03
  opublikowane przez: Krzysztof Pawlaczek

  Guglielmo Marconi wynalazł radio, mając zaledwie dwadzieścia lat. Kiedy usłyszał o odkryciu fal radiowych, rozpoczął eksperymenty na strychu domu swoich rodziców w Bolonii. Geniusz Marconiego polegał na tym, że potrafił on wykorzystać istniejące już urządzenia w zupełnie nowy sposób. Skonstruował urządzenie nadawczo-odbiorcze, pozwalające przesyłać na odległość sygnały radiowe. Jako nadajnik posłużył mu iskrownik zbudowany przez Heinricha Hertza, człowieka, który w 1888 roku odkrył fale elektromagnetyczne. Jako detektora użył "koherera", przekształcającego sygnał radiowy w prąd elektryczny. Detektor stanowił trzon odbiornika. Kiedy Marconi złożył te urządzenia w 1894 roku, przekonał się, że emitowane przez nadajnik fale radiowe powodowały uruchomienie przymocowanego do detektora dzwonka. Niebawem eksperymentował już z wysyłaniem i odbieraniem fal radiowych na znacznie większe odległości. W 1901 roku przesłał sygnał radiowy przez Atlantyk. Wynalazek Marconiego całkowicie zmienił oblicze świata. Dwadzieścia lat po tym, jak pierwszy sygnał przemierzył Atlantyk, odbiorniki radiowe pojawiły się w milionach domów. Ludzie w odludnych rejonach mogli komunikować się za pomocą radiostacji, a statki, które znalazły się w niebezpieczeństwie, wysyłać sygnały alarmowe. Dzięki radiu uratowano wiele istnień ludzkich. Poza tym stało się ono popularnym źródłem rozrywki.

  Guglielmo Marconi ze swym aparatem radiowym. Był on jeszcze bardzo młodym człowiekiem w chwili, gdy odkrył, jak można wysyłać i odbierać fale radiowe.

  Grafika
  Źródło: http://oldradio.pl/
  Licencja: GNU Free Documentation License w wersji 1.2. lub nowszej, Creative Commons 3.0, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, 2.0, 1.0
  Autor: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Wp

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Radioodbiornik (odbiornik radiowy, odbiornik radiofoniczny, radio) – urządzenie elektroniczne służące do odbioru audycji radiowych. Audycje wysyłane są przez stacje nadawcze jako fale radiowe zmodulowane sygnałem akustycznym (mowa, muzyka, efekty dźwiękowe). Stosowana bywa modulacja amplitudy (starsze rozwiązanie) lub modulacja częstotliwości. Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne, a następnie na dźwięk. Zagłuszanie radiowe – emisja fal radiowych, mająca na celu utrudnienie lub uniemożliwienie odbioru sygnałów radiowych nadawanych na określonej częstotliwości, z reguły tej samej, na której nadawany jest sygnał zagłuszający. Zagłuszania używa się zarówno do uniemożliwienia pracy urządzeń sterowanych falami radiowymi, jak też dla zablokowania przepływu informacji przekazywanych z wykorzystaniem fal radiowych. Radio Control (pol. sterowanie radiowe) zdalne sterowanie realizowane drogą radiową. Powszechnie stosowane w urządzeniach powszechnego użytku (ściemniacze oświetlenia, zdalne załączanie gniazd, urządzeń), w modelach o pomniejszonej skali (łódki, samochody, motocykle, roboty itp.), urządzeniach przemysłowych (małe dźwigi, lokomotywy przetokowe), a także w technice wojskowej (np. uzbrajanie pocisków) i pirotechnice (zdalna detonacja lub zapalanie ładunków wybuchowych i mieszanin pirotechnicznych). Podstawowy układ zdalnego sterowania składa się z nadajnika emitującego fale radiowe, odbiornika odbierającego sygnał i urządzenia, które ma wykonywać funkcje. Urządzenia zdalnego sterowania wykorzystują fale radiowe o częstotliwości kilkudziesięciu do kilku tysięcy MHz. Każda para nadajnik-odbiornik ma określoną jedną częstotliwość, a transmisja może być dodatkowo kodowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia podatności na zakłócenia.

  Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych. Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość. Fider – w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych – jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika, nazywane też linią transmisyjną.

  Cieniowanie (ang. shadowing) – zjawisko występujące w sieciach radiokomunikacyjnych. Polega na stracie mocy sygnału w wyniku zjawiska wielodrogowości. Gdy na drodze pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych pojawia się przeszkoda (np. budynek, drzewo), wówczas fala elektromagnetyczna ulega odbiciom i ugięciom. W efekcie sygnał dociera do odbiornika po różnych drogach i z różnym opóźnieniem. Z uwagi na interferencję poszczególnych ścieżek sygnału, w przestrzeni pojawiają się miejsca, gdzie sygnał ten jest nie do odebrania. Zachodzi efekt cieniowania. Nadajnik to urządzenie służące do emisji sygnału, zgodnego z założeniami konstrukcyjnymi. Sygnał może być niezmienny w zadanym przedziale czasu (nadajnik sygnalizacyjny) lub zmieniać się w zależności od sygnału sterującego. Sygnał emitowany jest najczęściej w postaci falowej. Wyróżnić można nadajniki fali:

  Detektor - urządzenie służące do wykrywania (detekcji) i ewentualnie rejestracji . Detekcji podlegać mogą różne obiekty, zjawiska i parametry fizyczne Detektory stosuje się wówczas, gdy badany sygnał nie możne być zarejestrowany bezpośrednio zmysłami człowieka lub wówczas, gdy działa jako element urządzenia automatycznie reagującego na nadejście sygnału oraz wtedy, gdy pożądana jest bezobsługowa rejestracja sygnałów. Detektor zamienia wykrywany sygnał na formę możliwą do obserwacji lub rejestracji. Rozdzielacz antenowy (ang. splitter) - urządzenie dzielące moc nadajnika pomiędzy dwie lub cztery anteny w celu np. wybrania selektywnych kierunków lub sektorów w jakie sygnał radiowy ma być wysyłany lub z których ma być odbierany. W antenach odbiorczych służy do podziału mocy sygnału dla dwóch, trzech, itd. liczby odbiorników. Popularnie nazywane splitterami.

  Aparatownia radioodbiorcza – element węzła łączności wchodzący w skład centrum lub (węzła) radiowego. Współpracując z nadajnikami radiowymi, zapewnia łączność w kilku kierunkach i sieciach radiowych lub samodzielnie prowadzi nasłuch radiowy. Zawiera odbiorniki radiowe i urządzenia łączeniowe, zasilające oraz antenowe. Może być również wyposażona w dalekopisy, urządzenia zdalnego sterowania nadajnikami oraz w inne urządzenia, odpowiednie do konkretnego przeznaczenia.

  Krótkofalówka – (krótkofalowa radiostacja ręczna lub nasobna 3-30 MHz) urządzenie radiowe nadawczo-odbiorcze przesyłające informacje głosowe drogą radiową w paśmie fal krótkich. Potocznie jednak (i w związku z tym nieprawidłowo) określenie to używane jest na oznaczenie ręcznego nadajnika-odbiornika (radiotelefonu, transceivera) pracującego w paśmie fal ultrakrótkich. Do przekazywania informacji drogą radiową potrzebne są następujące elementy: nadajnik i odbiornik radiowy oraz antena nadawcza i odbiorcza. Pomiędzy antena nadawczą i odbiorczą tworzy się tor łączności radiowej. Fala nośna wytworzona przez nadajnik, przed wypromieniowaniem musi być zmodulowana. Rozróżniamy kilka rodzajów modulacji np.:

  SCORE (skrót od ang. Signal Communication by Orbiting RElay – komunikacja sygnałowa poprzez orbitujący przekaźnik) – pierwszy sztuczny satelita, który przekazał z orbity na Ziemię ludzki głos. Był protoplastą satelitów komunikacyjnych i pierwszym statkiem kosmicznym o przeznaczeniu ściśle praktycznym. Amerykański statek zbudowany dla rządowej agencji wojskowej DARPA. Przez 13 dni, poprzez radiowe fale krótkie, przekazywał na Ziemię nagrane na taśmie świąteczne przesłanie prezydenta USA Eisenhowera. Udowodnił tym samym, że możliwe jest przekazywanie sygnałów radiowych z orbity okołoziemskiej i ich odbiór przez wiele odbiorników naziemnych w niemal dowolnym punkcie globu. Latarnie morskie to znaki nawigacyjne w postaci charakterystycznej wieży umieszczonej na brzegu lub wodzie (latarniowiec) wysyłające sygnały świetlne. Czasem wysyłają także sygnały radiowe (radiolatarnia), natomiast w czasie mgły mogą wysyłać sygnały dźwiękowe.

  Samonaprowadzanie półaktywne - jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków kierowanych na cel. Samonaprowadzanie półaktywne polega na ciągłym odbieraniu fal elektromagnetycznych odbitych od celu, lecz wysyłanych przez nadajnik znajdujący się poza pociskiem. Do samonaprowadzania półaktywnego można używać nadajnika wysyłającego promieniowanie radiowe, widzialne, promieniowanie podczerwone lub fale akustyczne. Radiowa martwa strefa – strefa, w której niemożliwy jest odbiór sygnałów radiowych (fal radiowych). Dolną granicę martwej strefy, licząc od nadajnika, określa maksymalny zasięg fali przyziemnej, górną – początek rejonu odbioru fali jonosferycznej.

  Cisza radiowa – sytuacja, w której wszystkie stacjonarne i ruchome nadajniki radiowe na danym obszarze przestają wysyłać sygnał.

  Dodano: 07.09.2009. 15:03  


  Najnowsze