• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tanie i dokładne mierniki deszczu

  01.03.2013. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwsze znane dane na temat wielkości opadów zostały spisane przez starożytnych Greków ok. 500 r. p.n.e. Około 100 lat później mieszkańcy Indii używali mis do mierzenia opadów. Pomiary te były podstawą do naliczania podatków od gruntów.

  Do dziś niewiele się zmieniło. Instrument pomiarowy najczęściej używany przez instytuty meteorologiczne i porty lotnicze składa się z podłużnego cylindra ze znajdującą się wewnątrz rurką pomiarową. Wysoki na 50 centymetrów cylinder gromadzi wodę w rurce pomiarowej o polu przekroju poprzecznego wynoszącym dokładnie jedną dziesiątą pola górnej części lejka. Różnica rozmiarów ma na celu uzyskanie dokładniejszych pomiarów opadów.

  Mierniki deszczu umożliwiają szacowanie wielkości opadów w danym okresie czasu oraz na danym obszarze. Dokładność tych pomiarów ma istotne znaczenie dla działania sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, sieci irygacyjnych, a także systemów przeciwpowodziowych. Duże opady często powodują przepełnienie miejskich sieci kanalizacyjnych i w efekcie szybkie podtopienie miast. Z drugiej strony, niepotrzebne zużywanie wody do nawadniania upraw rolnych prowadzi do znacznego zwiększenia kosztów. Ponieważ mierniki mierzą opady w jednym punkcie, potrzebna jest cała sieć takich urządzeń, aby uzyskać wyniki pomiarów o odchyleniu poniżej 5%.

  Ponadto zakup i obsługa miernika mogą być drogie. Sieci mierników są nierzadko niewłaściwie zaprojektowane i rozmieszczone, przez co dostarczają niewiarygodnych i nieprzydanych danych. Radary meteorologiczne dalekiego zasięgu działają jak gęsto rozmieszczone mierniki, ale ich koszt jest zbyt wysoki dla wielu użytkowników końcowych, takich jak rolnicy czy MŚP. Wyraźnie potrzebne są zatem tańsze i bardziej innowacyjne urządzenia pomiarowe. Instrumenty takie tworzone są w ramach projektu MARG.

  Przewidziany na dwa lata projekt, uruchomiony w listopadzie 2012 r. i realizowany pod przewodnictwem węgierskiej firmy technicznej, otrzymał dofinansowanie ze środków tematu "Badania dla MŚP" 7PR. MŚP uczestniczące w projekcie MARG zajmują się tworzeniem innowacyjnego, precyzyjnego, przyjaznego dla użytkowników systemu pomiarowego, umożliwiającego monitorowanie w czasie rzeczywistym rozmieszczenia i intensywności opadów na terenach miejskich i wiejskich. System ma w zamierzeniu zbierać dane meteorologiczne do użytku komercyjnego. Partnerzy projektu postanowili w pierwszej kolejności zidentyfikować rodzaje zdarzeń opadowych w oparciu o dane widma dopplerowskiego, a potem w oparciu o informacje morfologiczne pochodzące z radarowych map opadów. Wprowadzenie urządzenia na rynek zostanie przeprowadzone w dalszej fazie projektu, po przeszkoleniu partnerskich MŚP w zakresie działania, obsługi i konserwacji nowego systemu.

  Prognozowanie pogody jest od tysiącleci niezwykle ważne dla człowieka, a ekstremalne zjawiska pogodowe ciągle wpływają na nasze życie. Efektywna sieć stacji meteorologicznych jest ważnym narzędziem umożliwiającym badanie i analizę danych pogodowych, a tym samym uzyskanie prawdziwie globalnego obrazu sytuacji meteorologicznej i zwiększenie dokładności prognoz lokalnych oraz regionalnych. Ponadto stworzona w ramach projektu aparatura będzie przystępna cenowo.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Radar meteorologiczny - radar używany do obserwacji opadów: ich położenia, intensywności, rodzaju i ruchu. Dane te są używane w prognozowaniu przyszłego położenia i intensywności opadów. Ogólna zasada działania radarów meteorologicznych, i ich budowa, są podobne jak innych rodzajów radarów, zaś parametry i sposób wykonywania pomiarów (długość fali, rozdzielczość, zasięg, strategia skanowania itd.) zostały dostosowane do pomiarów obiektów meteorologicznych. Synapse Network Appliance Protocol (SNAP) - jest to protokół komunikacyjny opracowany i rozwijany w firmie Synapse. Stanowi podstawę dla zintegrowanego standardu sieci bezprzewodowych dostarczanego przez tą firmę, a przeznaczonego dla komunikacji między urządzeniami elektronicznymi. SNAP i rozwiązania oferowane przez Synapse mogą być stosowane w przypadkach, w których zachodzi potrzeba koordynowania pracy wielu urządzeń i wymiany danych między nimi bez zaangażowania w ten proces człowieka, np. budynki inteligentne, systemy alarmowe, koordynacja pracy urządzeń przemysłowych, monitoring urządzeń medycznych itd. Rozwiązania dostarczane przez Synapse są niedrogie we wdrożeniu, proste w instalacji i obsłudze. Do zarządzania siecią stworzone jest odpowiednie oprogramowanie administracyjne Synapse Portal. Aby zaprogramować urządzenia połączone w sieć nie jest konieczna wiedza na temat samego jej działania. Ciągłe monitorowanie również nie jest konieczne, wystarczy aby administrator wyposażony w komputer z aplikacją Synapse Portal tymczasowo podłączył się do sieci i wprowadził pożądane instrukcje określające pracę urządzeń wewnątrz sieci. Zakres pomiarowy określa graniczne górne i dolne wartości, dla których dany miernik lub urządzenie pomiarowe działa poprawnie. Dokładność pomiarowa danego urządzenia jest zagwarantowana dla całego zakresu pomiarowego (przy czym nie musi być ona w całym zakresie jednakowa).

  Dokładność pomiarów olfaktometrycznych – precyzja i poprawność pomiarów stężenia zapachowego, kontrolowana w ramach regularnych ocen wewnątrzlaboratoryjnych i okresowych testów międzylaboratoryjnych. Automatyczny system nawadniający – sieć rur – zwykle polietylenowych – rozprowadzona pod powierzchnią ziemi. Podstawowymi elementami systemu nawadniającego są: sprzęt zraszający (zraszacze, głowice deszczujące, mikrozraszacze, linie kroplujące) oraz elektrozawory, które najczęściej są umieszczane w dedykowanej do tych celów skrzynce. Najważniejszym elementem systemu nawadniającego jest sterownik, który kontroluje i steruje pracą systemu. Dodatkowym elementem jest czujnik opadów, dzięki któremu w przypadku deszczu system zostaje wyłączony. Całość działania automatycznego systemu nawadniającego odbywa się bez ingerencji człowieka.

  Punkt Laplace’a – w geodezji krańcowy punkt bazy triangulacyjnej, czyli precyzyjnie wymierzonego boku trójkąta należącego do sieci trójkątów (sieć triangulacyjna) pokrywającej dany teren w celach pomiarowych. Trójkąty należące do sieci triangulacyjnej mają boki o długości od 3 do 50 km w zależności od potrzeby i dokładności pomiarów. W punkcie Laplace’a dokonuje się precyzyjnych pomiarów długości i szerokości geograficznej. Dokładniej jest miejscem precyzyjnej orientacji całego układu sieci triangulacyjnej. Pasywna sieć optyczna (PON z ang. Passive Optical Network) - sieć optyczna należąca do grupy sieci FTTx (ang. Fiber To the x) np. Home/Loop/... Jest to sieć, w której, jako medium przekazywania danych, wykorzystuje się światłowód jednomodowy. Prędkość transmisji jest dzielona w zależności od standardu, zazwyczaj jest to podział 1:32 ale standardy akceptują podział z zakresu 1:16 do 1:128. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne (nie wymagające zasilania) splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia rozdzielające, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może najczęściej przyjmować postać drzewa lub magistrali. Zastosowanie urządzeń aktywnych (czyli wymagających jakiegoś rodzaju zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych i początkowych węzłach sieci.

  Mierniki produkcji są to jednostki umożliwiające określenie wielkości produkcji. Rozróżniamy mierniki naturalne i umowne. Posterunek opadowy – miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Na takich posterunkach obserwator mierzy raz na dobę ilość wody opadowej, która zebrała się w deszczomierzu. W tego typu miejscach zwykle jest obecna także klatka meteorologiczna, która chroni termometry i inne przyrządy meteorologiczne przed bezpośrednim działanie promieniowania słonecznego, opadów i osadów atmosferycznych oraz podmuchów wiatrów.

  Sniffer – program komputerowy lub urządzenie, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualnie analizowanie danych przepływających w sieci. Wspólną cechą wielu takich analizatorów jest przełączenie karty sieciowej w tryb mieszany (ang. promiscuous), w którym urządzenie odbiera wszystkie ramki z sieci, także te nieadresowane bezpośrednio do niego; sniffery mogą być uruchamiane także na routerze lub na komputerze będącym jedną ze stron komunikacji sieciowej – i w tych przypadkach tryb promiscuous nie jest konieczny.

  Klimat (z gr. klíma - strefa) – ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim. Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Standardowy okres to około trzydzieści lat.

  Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi: Pomiary na stanowisku, dokumentacja pomiarowa – stanowią podstawę dokumentacji archeologicznej. Dokumentacja pomiarowa prowadzona jest w trzech wymiarach. Wartości pomiarów podaje się w metrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Triangulacja – metoda pomiaru osnów geodezyjnych, polegająca na określeniu wielkości wszystkich kątów i jednej długości w sieci składającej się z trójkątów. Pomiar służy, po obliczeniu i wyrównaniu wyników pomiarów, określeniu współrzędnych geodezyjnych wszystkich punktów sieci triangulacyjnej. W zależności od dokładności (klasy sieci) boki w triangulacji wynoszą od 2 do 25 kilometrów.

  Dodano: 01.03.2013. 16:37  


  Najnowsze